Ungarisch-Englisch Wörterbuch » mackó Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
mackó főnév

teddy bear◼◼◼ noun
[UK: ˈte.di beə(r)] [US: ˈte.di ˈber]

bruin noun
[UK: ˈbruːɪn] [US: ˈbruːən]

little bear noun
[UK: ˈlɪt.l̩ beə(r)] [US: ˈlɪt.l̩ ˈber]

Peter noun
[UK: ˈpiː.tə(r)] [US: ˈpiː.tər]

mackó (átv) főnév

safe◼◼◼ noun
[UK: seɪf] [US: ˈseɪf]

mackó úr

master bruin[UK: ˈmɑːst.ə(r) ˈbruːɪn] [US: ˈmæst.r̩ ˈbruːən]

mackónadrág

sweatpants[UK: ˈswet.ˌpænts] [US: ˈswet.ˌpænts]

mackós melléknév

yegg◼◼◼ adjective
[UK: jeɡ] [US: jeɡ]

a peterman adjective
[UK: ə ˈpiː.tərmən] [US: ə ˈpiː.tər.mən]

mackós (átv) főnév

safecracker◼◼◼ noun
[UK: ˈseɪf.krækə(r)] [US: ˈseɪf.krækər]

cracksman, cracksmen noun
[UK: ˈkræk.smən ˈkræk.smən] [US: ˈkræk.smən ˈkræk.smən]

mackós férfi (átv)

macho-man, macho-men[UK: ˈmæʧəʊ mæn, ˈmæʧəʊ mɛn ] [US: ˈmɑʧoʊ mən, ˈmɑʧoʊ mɛn ]

játékmackó főnév

teddy (bear)◼◼◼ noun
[UK: ˈte.di] [US: ˈte.di]

teddy bear◼◼◻ noun
[UK: ˈte.di beə(r)] [US: ˈte.di ˈber]

teddybear noun
[UK: tˈedɪbˌeə] [US: tˈedɪbˌer]

Micimackó

Winnie the Pooh[UK: ˈwɪ.ni ðə puː] [US: ˈwɪ.ni ðə ˈpuː]

Winnie-the-Pooh

női mackóruha rövid szoknyával főnév

bloomers noun
[UK: ˈbluː.məz] [US: ˈbluː.mərz]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies