Ungarisch-Englisch Wörterbuch » lényegtelenség Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
lényegtelenség főnév

irrelevance◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vəns] [US: ɪ.ˈre.lə.vəns]

immateriality noun
[UK: ˈɪ.mə.ˌtɪə.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ] [US: ɪ.məˌ.ˌtiː.riː.ˈæ.lɪ.tiː]

impertinence noun
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ɪm.ˈpɝː.tɪ.nəns]

inconsequence noun
[UK: ɪn.ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ɪn.ˈkɒn.sɪ.kwəns]

irrelevancy noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vən.si] [US: ɪ.ˈre.lə.vən.si]

unsubstantiality noun
[UK: ʌnsəbstˌanʃɪˈalɪti] [US: ʌnsəbstˌænʃɪˈælɪɾi]

lényegtelenség (eseményé) főnév

immaterialness noun
[UK: ˌɪməˈtɪərɪəlnəs ] [US: ˌɪməˈtɪriəlnəs ]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies