Ungarisch-Englisch Wörterbuch » léha Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
léha melléknév

frivolous◼◼◼ adjective
[UK: ˈfrɪ.və.ləs] [US: ˈfrɪ.və.ləs]

dissolute◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɪ.sə.luːt] [US: ˈdɪ.sə.luːt]

flighty◼◻◻ adjective
[UK: ˈflaɪ.ti] [US: ˈflaɪ.ti]

lewd◼◻◻ adjective
[UK: ljuːd] [US: ˈluːd]

shallow◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃæ.ləʊ] [US: ˈʃælo.ʊ]

frothy adjective
[UK: ˈfrɒ.θi] [US: ˈfrɒ.θi]

light adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

raffish adjective
[UK: ˈræ.fɪʃ] [US: ˈræ.fɪʃ]

vacuous adjective
[UK: ˈvæ.kjʊəs] [US: ˈvæ.kjuːəs]

léha ember

butterfly[UK: ˈbʌt.ə.flaɪ] [US: ˈbʌt.r̩.flaɪ]

ribald[UK: ˈrɪ.bəld] [US: ˈraɪbald]

léha fráter

loose fish[UK: luːs fɪʃ] [US: ˈluːs ˈfɪʃ]

léha életet él

knock about[UK: nɒk ə.ˈbaʊt] [US: ˈnɑːk ə.ˈbaʊt]

knock around[UK: nɒk ə.ˈraʊnd] [US: ˈnɑːk ə.ˈraʊnd]

léha életmód

rollicking[UK: ˈrɒ.lɪkɪŋ] [US: ˈrɑː.lɪkɪŋ]

léhaság főnév

levity◼◼◼ noun
[UK: ˈle.vɪ.ti] [US: ˈle.və.ti]

adultery noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.ri] [US: ə.ˈdəl.tə.ri]

lewdness noun
[UK: ˈljuːd.nəs] [US: ˈljuːd.nəs]

lightness noun
[UK: ˈlaɪt.nes] [US: ˈlaɪt.nəs]

vacuousness noun
[UK: ˈvækjʊəsnəs ] [US: ˈvækjuəsnəs ]

üresfejű léha fiatalember főnév

popinjay noun
[UK: ˈpɒ.pɪn.dʒeɪ] [US: ˈpɒ.pɪn.dʒeɪ]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies