Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

kisemmiz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
kisemmiz ige

dispossess [dispossessed, dispossessed, dispossessing, dispossesses]◼◼◼ verb
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps] verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

unhouse verb
[UK: ˌʌnˈhaʊs ] [US: ʌnˈhaʊs ]

kisemmiz vkt (vmiből)

dispossess somebody of something[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

kisemmizett

dispossessed◼◼◼ noun

underprivileged◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd] [US: ˌʌn.də.ˈprɪ.və.lɪdʒd]

beat◼◼◻ noun adjective
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

You can find it in:

UngarischEnglisch