Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

küszöbön álló bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
küszöbön álló melléknév

upcoming◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌpk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈʌpˌk.əm.ɪŋ]

liminal adjective
[UK: lˈɪmɪnəl] [US: lˈɪmɪnəl]

küszöbön álló (imminens) melléknév

imminent◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪ.mɪ.nənt] [US: ˈɪ.mə.nənt]

küszöbön álló (átv) melléknév

impending◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpend.ɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpend.ɪŋ]

küszöbön álló volta (vmnek) főnév

imminency noun
[UK: ˈɪmɪnənsi] [US: ˈɪmɪnənsi]

küszöbönálló melléknév

toward adjective
[UK: tə.ˈwɔːd] [US: tə.ˈwɔːrd]

You can find it in:

UngarischEnglisch