Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

jegyzetel bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
jegyzetel ige

note◼◼◼ verb
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

take notes◼◼◼ verb
[UK: teɪk nəʊts] [US: ˈteɪk noʊts]

make notes◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk nəʊts] [US: ˈmeɪk noʊts]

annotate verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

make a minute verb
[UK: ˈmeɪk ə maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmeɪk ə ˈmɪ.nət]

jegyzetelés főnév

notetaking◼◼◼ noun
[UK: nˈəʊtteɪkɪŋ] [US: nˈoʊtteɪkɪŋ]

note-taking noun
[UK: nəʊt ˈteɪkɪŋ] [US: noʊt ˈteɪkɪŋ]

jegyzetelő főnév

annotator noun
[UK: ˈænəʊteɪtə ] [US: ˈænəˌteɪtər ]

scholiast noun
[UK: ˈskɒ.lɪ.əst] [US: ˈskɒ.lɪ.əst]

jegyzetelőszék

tablet chair[UK: ˈtæ.blɪt tʃeə(r)] [US: ˈtæ.blət ˈtʃer]

tablet-arm chair[UK: ˈtæblɪt ɑːm ʧeə ] [US: ˈtæblət ɑrm ʧɛr ]

kijegyzetel ige

annotate◼◼◼ verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt] [US: ˈæ.nə.ˌtet]

kijegyzetel (vmit) ige

annotate on something verb
[UK: ˈæ.nə.teɪt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæ.nə.ˌtet ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

széljegyzetel főnév

margin noun
[UK: ˈmɑː.dʒɪn] [US: ˈmɑːr.dʒən]

You can find it in:

UngarischEnglisch