Ungarisch-Englisch Wörterbuch » igazgat Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
igazgat ige

administer◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

manage◼◼◻ verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈmæ.nədʒ]

run (ran, run)◼◼◻ verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

conduct◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

govern◼◻◻ verb
[UK: ˈɡʌv.n̩] [US: ˈɡʌ.vərn]

order◼◻◻ verb
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

supervise◼◻◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

administrate verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.streɪt] [US: æd.ˈmɪ.nə.ˌstret]

boss verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

keep in line verb
[UK: kiːp ɪn laɪn] [US: ˈkiːp ɪn ˈlaɪn]

superintend verb
[UK: ˌsuː.pə.rɪn.ˈtend] [US: ˌsuː.pə.rɪn.ˈtend]

igazgat (vmit) ige

run the show verb
[UK: rʌn ðə ʃəʊ] [US: ˈrən ðə ˈʃoʊ]

igazgatás főnév

administration◼◼◼ noun
[UK: əd.ˌmɪ.nɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: æd.ˌmɪ.nə.ˈstreɪʃ.n̩]

conduct◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

leading◼◻◻ noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

running◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

ruling noun
[UK: ˈruːl.ɪŋ] [US: ˈruːl.ɪŋ]

igazgatási

administrative◼◼◼[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.strə.tɪv] [US: əd.ˈmɪ.nə.ˌstre.tɪv]

managerial◼◻◻ adjective
[UK: ˌmæ.nɪ.ˈdʒɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.nɪ.ˈdʒɪ.riəl]

administrate[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.streɪt] [US: æd.ˈmɪ.nə.ˌstret]

igazgatásszervező főnév melléknév

Administration Managemen noun adjective
[UK: əd.ˌmɪ.nɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: æd.ˌmɪ.nə.ˈstreɪʃ.n̩]

igazgató

director (supervisor, manager)◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

executive◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv] [US: ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

head◼◼◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

manager◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈmæ.nə.dʒər]

administrator◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.streɪ.tə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.ˌstre.tər]

governing◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ]

governor◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

managing◼◻◻ adjective
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.ɪŋ]

master◼◻◻ noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈmæst.r̩]

principal◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈprɪn.səp.l̩]

warden◼◻◻ noun
[UK: ˈwɔːd.n̩] [US: ˈwɔːr.dn̩]

boss noun
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

directional adjective
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl]

directory noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

guiding noun
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

head teacher noun
[UK: hed ˈtiː.tʃə(r)] [US: ˈhed ˈtiː.tʃər]

mgr noun
[UK: ˌmɒn.ˈsiː.njə(r)] [US: ˌmɒn.ˈsiː.njər]

provost noun
[UK: ˈprɒ.vəst] [US: ˈprovost]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies