Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

hirdető tábla bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
hirdető tábla

news-board[UK: njuːz bɔːd] [US: ˈnuːz ˈbɔːrd]

hirdetőtábla főnév

billboard [billboards]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪl.bɔːd] [US: ˈbɪl.ˌbɔːrd]

board [boards]◼◼◼ noun
[UK: bɔːd] [US: ˈbɔːrd]

bulletin board [bulletin boards]◼◼◻ noun
[UK: ˈbʊ.lə.tɪn bɔːd] [US: ˈbʊ.lə.tən ˈbɔːrd]

hoarding◼◻◻ noun
[UK: ˈhɔːd.ɪŋ] [US: ˈhɔːrd.ɪŋ]

noticeboard◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs.bɔːd] [US: ˈnoʊ.tɪs.bɔːrd]

notice board noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs bɔːd] [US: ˈnoʊ.tɪs ˈbɔːrd]

notice-board noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs bɔːd] [US: ˈnoʊ.tɪs ˈbɔːrd]

show-board noun
[UK: ʃəʊ bɔːd] [US: ˈʃoʊ ˈbɔːrd]

eredményhirdető tábla

telegraph-board[UK: ˈte.lɪ.ɡrɑːf bɔːd] [US: ˈte.lə.ˌɡræf ˈbɔːrd]

You can find it in:

UngarischEnglisch