Ungarisch-Englisch Wörterbuch » gyengeség Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
gyengeségérzés főnév

faintness noun
[UK: ˈfeɪnt.nəs] [US: ˈfeɪnt.nəs]

gyengeségét erőszakoskodással leplező személy melléknév

forcible-feeble adjective
[UK: ˈfɔː.səb.l̩ ˈfiːb.l̩] [US: ˈfɔːr.səb.l̩ ˈfiːb.l̩]

a gyengeség benyomását keltő melléknév

uneffectual adjective
[UK: ʌnɪfˈektʃuːəl] [US: ʌnɪfˈektʃuːəl]

aggkori gyengeség főnév

anility noun
[UK: æ.ˈnɪ.lɪ.tɪ] [US: ə.ˈnɪ.lɪ.tiː]

dotage noun
[UK: ˈdəʊ.tɪdʒ] [US: ˈdoʊ.tɪdʒ]

akaratgyengeség főnév

debility of purpose noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: də.ˈbɪ.lə.ti əv ˈpɝː.pəs]

lack of will-power noun
[UK: læk əv wɪl ˈpaʊə(r)] [US: ˈlæk əv wɪl ˈpaʊər]

alkati gyengeség

constitutional weakness[UK: ˌkɒn.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs] [US: ˌkɑːn.stə.ˈtuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs]

alkati lelki gyengeségben szenvedő (psychasthenicus)

psychasthenic[UK: sˌaɪkasθˈenɪk] [US: sˌaɪkəsθˈenɪk]

elmegyengeség főnév

mental deficiency noun
[UK: ˈmen.tl̩ dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ˈmen.tl̩ də.ˈfɪ.ʃən.si]

elmegyengeség (amentia) főnév

amentia noun
[UK: eɪ.ˈmen.ʃɪə] [US: eɪ.ˈmen.ʃə]

emberi természetre jellemző gyengeségekkel bír

go the way of all flesh[UK: ɡəʊ ðə ˈweɪ əv ɔːl fleʃ] [US: ˈɡoʊ ðə ˈweɪ əv ɔːl ˈfleʃ]

féloldali izomgyengeség (hemiparesis) főnév

hemiparesis noun
[UK: hˈemɪpˌeəsiz] [US: hˈemɪpˌersiz]

hanggyengeség (phonasthenia)

phonasthenia[UK: fˌɒnasθˈiːniə] [US: fˌɑːnəsθˈiːniə]

ideggyengeség (enervatio) főnév

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

ideggyengeség (neurasthenia) főnév

neurasthenia noun
[UK: ˌnjʊə.rəs.ˈθiː.nɪə] [US: ˌnʊ.ræs.ˈθiː.niə]

ideggyengeség (neurasthenia, neurosis) főnév

neurotic noun
[UK: njʊə.ˈrɒ.tɪk] [US: nʊ.ˈrɑː.tɪk]

ideggyengeség (neuropathia) főnév

neuropathy noun
[UK: ˈnʊro.ˌpæ.θi] [US: ˈnʊro.ˌpæ.θi]

izomgyengeség (myasthenia) főnév

myasthenia noun
[UK: mˌaɪəsθˈiːniə] [US: mˌaɪəsθˈiːniə]

jellemgyengeség főnév

debility of purpose noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: də.ˈbɪ.lə.ti əv ˈpɝː.pəs]

kihasználja vknek a gyengeségét

lay hold of somebody's weakness[UK: leɪ həʊld əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwiːk.nəs] [US: ˈleɪ hoʊld əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwiːk.nəs]

practise upon somebody's weakness[UK: ˈpræk.tɪs ə.ˈpɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwiːk.nəs] [US: ˈpræk.tɪs ə.ˈpɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwiːk.nəs]

nagyfokú gyengeség főnév

debility noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: də.ˈbɪ.lə.ti]

unsoundness noun
[UK: ˌʌn.ˈsaʊnd] [US: ˌʌn.ˈsaʊnd]

remeg a gyengeségtől

tremble with weaknes[UK: ˈtrem.bl̩ wɪð] [US: ˈtrem.bl̩ wɪθ]

tavaszi gyengeség

spring fever[UK: sprɪŋ ˈfiː.və(r)] [US: ˈsprɪŋ ˈfiː.vər]

testi gyengeség

physical weakness[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈwiːk.nəs] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ ˈwiːk.nəs]

testi és lelki gyengeségek

bodily and mental diseases[UK: ˈbɒ.də.li ənd ˈmen.tl̩ dɪ.ˈziː.zɪz] [US: ˈbɑː.də.li ænd ˈmen.tl̩ ˌdɪ.ˈziː.zəz]

van benne valami gyengeség

there is a strain of weakness in him[UK: ðeə(r) ɪz ə streɪn əv ˈwiːk.nəs ɪn hɪm] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈstreɪn əv ˈwiːk.nəs ɪn ˈhɪm]

vele született gyengeség

constitutional weakness[UK: ˌkɒn.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs] [US: ˌkɑːn.stə.ˈtuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies