Ungarisch-Englisch Wörterbuch » gondolkodásmód Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
gondolkodásmód főnév

mind◼◼◼ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

mentality◼◼◻ noun
[UK: men.ˈtæ.lɪ.ti] [US: men.ˈtæ.lə.ti]

way of thinking◼◼◻ noun

mindset◼◻◻ noun
[UK: ˈmaɪnd.set] [US: ˈmaɪnd.ˌset]

attitude of mind noun
[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd əv maɪnd] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd əv ˈmaɪnd]

cast of mind noun
[UK: kɑːst əv maɪnd] [US: ˈkæst əv ˈmaɪnd]

cast of thought noun
[UK: kɑːst əv ˈθɔːt] [US: ˈkæst əv ˈθɔːt]

frame of mind noun
[UK: freɪm əv maɪnd] [US: ˈfreɪm əv ˈmaɪnd]

thoughtway noun
[UK: θˈɔːtweɪ] [US: θˈɔːtweɪ]

turn of mind noun
[UK: tɜːn əv maɪnd] [US: ˈtɝːn əv ˈmaɪnd]

alantas gondolkodásmód főnév

small-mindedness noun
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd.nəs]

elfogadja a gondolkodásmódját

come round to way of thinking[UK: kʌm ˈraʊnd tuː ˈweɪ əv ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈkəm ˈraʊnd ˈtuː ˈweɪ əv ˈθɪŋk.ɪŋ]

elfogadja vk gondolkodásmódját

come round to somebody's way of thinking[UK: kʌm ˈraʊnd tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪ əv ˈθɪŋk.ɪŋ] [US: ˈkəm ˈraʊnd ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪ əv ˈθɪŋk.ɪŋ]

kicsinyes gondolkodásmód főnév

small-mindedness noun
[UK: smɔːl ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈsmɒl ˈmaɪn.dəd.nəs]

liberális gondolkodásmód főnév

broadness noun
[UK: ˈbrɔːd.nəs] [US: ˈbrɔːrd.nəs]

merev gondolkodásmód főnév

dogmatism noun
[UK: ˈdɒɡ.mə.tɪ.zəm] [US: ˈdɑːɡ.mə.ˌtɪ.zəm]

szereposztó dívány gondolkodásmód (átv)

casting-couch mentality[UK: ˈkɑːstɪŋ kaʊʧ mɛnˈtælɪti ] [US: ˈkæstɪŋ kaʊʧ mɛnˈtæləti ]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies