Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

fuvarozás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
fuvarozás főnév

carriage [carriages]◼◼◼ noun
[UK: ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈkæ.rɪdʒ]

transportation [transportations]◼◼◻ noun
[UK: ˌtræn.spɔː.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌtræn.spər.ˈteɪʃ.n̩]

transport◼◼◻ noun
[UK: træns.ˈpɔːt] [US: træn.ˈspɔːrt]

cartage◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.tɪdʒ] [US: ˈkɑːr.tɪdʒ]

carrying trade noun
[UK: ˈkæ.rɪ.ɪŋ treɪd] [US: ˈkæ.ri.ɪŋ ˈtreɪd]

carting noun
[UK: ˈkɑːt.ɪŋ] [US: ˈkɑːrt.ɪŋ]

conveying noun
[UK: kən.ˈveɪ.ɪŋ] [US: kən.ˈveɪ.ɪŋ]

freighting◼◻◻ noun
[UK: ˈfreɪt.ɪŋ] [US: ˈfreɪt.ɪŋ]

livery-stable noun
[UK: ˈlɪ.və.ri ˈsteɪb.l̩] [US: ˈlɪ.və.ri ˈsteɪb.l̩]

portage [portages]◼◼◻ noun
[UK: ˈpɔː.tɪdʒ] [US: ˈpɔːr.tədʒ]

fuvarozás szekéren

wagon-traffic[UK: ˈwæ.ɡən ˈtræ.fɪk] [US: ˈwæ.ɡən ˈtræ.fɪk]

fuvarozási melléknév

charter-party adjective
[UK: ˈtʃɑː.tə(r) ˈpɑː.ti] [US: ˈtʃɑːr.tər ˈpɑːr.ti]

fuvarozási díjtétel

rate of freight[UK: reɪt əv freɪt] [US: ˈreɪt əv ˈfreɪt]

fuvarozási tanácsadás

shipping advice[UK: ˈʃɪp.ɪŋ əd.ˈvaɪs] [US: ˈʃɪp.ɪŋ æd.ˈvaɪs]

fuvarozási vállalat

carrying trade[UK: ˈkæ.rɪ.ɪŋ treɪd] [US: ˈkæ.ri.ɪŋ ˈtreɪd]

fuvarozási vállalkozó főnév

hauler [haulers]◼◼◻ noun
[UK: ˈhɔː.liə(r)] [US: ˈhɒ.lər]

haulier noun
[UK: ˈhɔː.lɪə(r)] [US: ˈhɔːr.lɪər]

bérfuvarozást bonyolít le

ply for hire[UK: plaɪ fɔː(r) ˈhaɪə(r)] [US: ˈplaɪ ˈfɔːr ˈhaɪər]

bérkocsifuvarozás főnév

jobbing noun
[UK: ˈdʒɒb.ɪŋ] [US: ˈdʒɒb.ɪŋ]

teherfuvarozás főnév

trucking industry noun
[UK: ˈtrəkɪŋ ˈɪn.də.stri] [US: ˈtrəkɪŋ ˈɪn.də.stri]

árufuvarozás közl főnév

transport of goods◼◼◼ noun

árufuvarozás főnév

freight◼◻◻ noun
[UK: freɪt] [US: ˈfreɪt]

árufuvarozás (foglalkozás) főnév

haulage contracting noun

You can find it in:

UngarischEnglisch