Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

fenyeget vkt bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
fenyeget vkt

be hanging over somebody's head[UK: bi ˈhæŋɪŋ ˈəʊv.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di hed] [US: bi ˈhæŋɪŋ ˈoʊv.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

menace somebody[UK: ˈme.nəs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈme.nəs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

mutatóujjával megfenyeget vkt

wag one's finger at somebody[UK: wæɡ wʌnz ˈfɪŋ.ɡə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈwæɡ wʌnz ˈfɪŋ.ɡər ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

UngarischEnglisch