Ungarisch-Englisch Wörterbuch » falat Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
falat

bite◼◼◼ noun
[UK: baɪt] [US: ˈbaɪt]

mouthful◼◼◼ noun
[UK: ˈmaʊθ.fʌl] [US: ˈmaʊθ.ˌfʊl]

bit◼◼◻ noun
[UK: bɪt] [US: ˈbɪt]

morsel◼◼◻ noun
[UK: ˈmɔːs.l̩] [US: ˈmɔːr.sl̩]

swallow◼◼◻ noun
[UK: ˈswɒ.ləʊ] [US: ˈswɑːlo.ʊ]

crumb◼◻◻ noun
[UK: krʌm] [US: ˈkrəm]

nibble◼◻◻ noun
[UK: ˈnɪb.l̩] [US: ˈnɪb.l̩]

gob noun
[UK: ɡɒb] [US: ˈɡɑːb]

junk noun
[UK: dʒʌŋk] [US: ˈdʒəŋk]

tiny bit[UK: ˈtaɪ.ni bɪt] [US: ˈtaɪ.ni ˈbɪt]

falat agyagoló munkás épít

pugger[UK: ˈpʌgə ] [US: ˈpʌgər ]

falat étel

bait[UK: beɪt] [US: ˈbeɪt]

falat hézagol

daub a wall[UK: dɔːb ə wɔːl] [US: ˈdɒb ə ˈwɒl]

falat hirdetésekkel teleragaszt

post a wall[UK: pəʊst ə wɔːl] [US: poʊst ə ˈwɒl]

falat plakátokkal teleragaszt

post a wall[UK: pəʊst ə wɔːl] [US: poʊst ə ˈwɒl]

falat tapaszt

daub a wall[UK: dɔːb ə wɔːl] [US: ˈdɒb ə ˈwɒl]

falat vakol

daub a wall[UK: dɔːb ə wɔːl] [US: ˈdɒb ə ˈwɒl]

falatka főnév

snack◼◼◼ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

smitch noun
[UK: smˈɪtʃ] [US: smˈɪtʃ]

falatnyi étel főnév

morsel noun
[UK: ˈmɔːs.l̩] [US: ˈmɔːr.sl̩]

falatozás főnév

snack◼◼◼ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

falatozik ige

have a snack verb

sup verb
[UK: sʌp] [US: ˈsəp]

falatozik (vmit) ige

sup off something verb
[UK: sʌp ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsəp ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

sup on something verb
[UK: sʌp ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsəp ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

falatozó főnév

snack◼◼◼ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

diner◼◼◻ noun
[UK: ˈdaɪ.nə(r)] [US: ˈdaɪ.nər]

lunch noun
[UK: ˈlʌntʃ] [US: ˈlʌntʃ]

lunch stand noun
[UK: ˈlʌntʃ stænd] [US: ˈlʌntʃ ˈstænd]

luncheon noun
[UK: ˈlʌn.tʃən] [US: ˈlʌn.tʃən]

refreshment room noun
[UK: rɪ.ˈfre.ʃmənt ruːm] [US: rə.ˈfre.ʃmənt ˈruːm]

snack bar noun
[UK: snæk bɑː(r)] [US: ˈsnæk ˈbɑːr]

snack-bar

snack-counter noun
[UK: snæk ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈsnæk ˈkaʊn.tər]

falatozóhely főnév

luncheonette noun
[UK: ˌlən.tʃə.ˈnet] [US: ˌlən.tʃə.ˈnet]

bekap egy pár falatot

dull the edge of somebody's appetite[UK: dʌl ðə edʒ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈdəl ðə ˈedʒ əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pə.ˌtaɪt]

take the edge off somebody's appetite[UK: teɪk ðə edʒ ɒf ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈteɪk ðə ˈedʒ ˈɒf ˈsəm.ˌbɑː.di ˈæ.pə.ˌtaɪt]

bemártott falat

sop[UK: sɒp] [US: ˈsɑːp]

cukorfalat főnév

cute◼◼◼ noun
[UK: kjuːt] [US: ˈkjuːt]

édes falat

sweet morsel[UK: swiːt ˈmɔːs.l̩] [US: ˈswiːt ˈmɔːr.sl̩]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies