Ungarisch-Englisch Wörterbuch » bebizonyít Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
bebizonyít ige

prove (proved, proved)◼◼◼ verb
[UK: pruːv pruːvd pruːvd] [US: ˈpruːv ˈpruːvd ˈpruːvd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

prove (proved, proven)◼◼◼ verb
[UK: pruːv pruːvd ˈpruːv.n̩] [US: ˈpruːv ˈpruːvd ˈpruːv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

demonstrate◼◼◻ verb
[UK: ˈde.mən.streɪt] [US: ˈde.mən.ˌstret]

show (showed, shown)◼◼◻ verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

convince◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈvɪns] [US: kən.ˈvɪns]

approbate verb
[UK: ˈæ.prəʊ.beɪt] [US: ˈæ.prə.ˌbeɪt]

make good verb
[UK: ˈmeɪk ɡʊd] [US: ˈmeɪk ˈɡʊd]

prove verb

bebizonyítatlan melléknév

undemonstrated adjective
[UK: ˌʌnˈdɛmənstreɪtɪd ] [US: ʌnˈdɛmənˌstreɪtəd ]

bebizonyíthatatlan melléknév

indemonstrable adjective
[UK: ɪn.ˈde.mən.strəbl] [US: ˌɪn.dɪ.ˈmɑːn.strə.bəl]

undemonstrable adjective
[UK: ˌʌnˈdɛmənstrəbl ] [US: ʌnˈdɛmənstrəbəl ]

bebizonyítható melléknév

argumentative adjective
[UK: ˌɑː.ɡju.ˈmen.tə.tɪv] [US: ˌɑːr.ɡjə.ˈmen.tə.tɪv]

capable of proof adjective
[UK: ˈkeɪ.pəb.l̩ əv pruːf] [US: ˈkeɪ.pəb.l̩ əv ˈpruːf]

evincible adjective
[UK: ɪ.ˈvɪn.səbl] [US: ɪ.ˈvɪn.səbl]

bebizonyítható melléknév
jog

averrable adjective
[UK: əˈvɜːrəbl ] [US: ˈeɪvərəbl ]

bebizonyíthatóan határozószó

provably adverb
[UK: provabli] [US: provabli]

bebizonyítja az ellenkezőjét

negative[UK: ˈne.ɡə.tɪv] [US: ˈne.ɡə.tɪv]

bebizonyítja az álláspontját

make out one's case[UK: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz keɪs] [US: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz ˈkeɪs]

bebizonyítja igényét

make good one's claim[UK: ˈmeɪk ɡʊd wʌnz kleɪm] [US: ˈmeɪk ˈɡʊd wʌnz ˈkleɪm]

bebizonyítja keresetének jogosultságát

make out one's case[UK: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz keɪs] [US: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz ˈkeɪs]

bebizonyítja vádjának helyességét

make out one's case[UK: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz keɪs] [US: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz ˈkeɪs]

bebizonyítja vádjának jogosultságát

make out one's case[UK: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz keɪs] [US: ˈmeɪk ˈaʊt wʌnz ˈkeɪs]

bebizonyított (rég) melléknév

proven◼◼◼ adjective
[UK: ˈpruːv.n̩] [US: ˈpruːv.n̩]

bebizonyítás főnév

showing◼◼◼ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

proving◼◼◻ noun
[UK: ˈpruːv.ɪŋ] [US: ˈpruːv.ɪŋ]

demonstration noun
[UK: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩]

verification noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

bebizonyító melléknév

demonstrative adjective
[UK: dɪ.ˈmɒn.strə.tɪv] [US: ˌdɪ.ˈmɑːn.strə.tɪv]

discursive adjective
[UK: dɪ.ˈskɜː.sɪv] [US: ˌdɪ.ˈskɝː.sɪv]

akinek a bűnössége nincs bebizonyítva melléknév

unconvicted adjective
[UK: ˌʌnkənˈvɪktɪd ] [US: ʌnkənˈvɪktəd ]

megnyugtatóan bebizonyít (vmit) vknek ige

prove something to somebody's satisfaction verb
[UK: pruːv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈpruːv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

töviről hegyire bebizonyít

give chapter and verse[UK: ɡɪv ˈtʃæp.tə(r) ənd vɜːs] [US: ˈɡɪv ˈtʃæp.tər ænd ˈvɝːs]

világosan bebizonyít

make a point[UK: ˈmeɪk ə pɔɪnt] [US: ˈmeɪk ə ˈpɔɪnt]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies