Ungarisch-Englisch Wörterbuch » art bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
árt ige

hurt [hurt, hurt]◼◼◼ verb
[UK: hɜːt hɜːt hɜːt] [US: ˈhɝːt ˈhɝːt ˈhɝːt]
irregular verb

harm◼◼◼ verb
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

wrong◼◼◻ verb
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

injure◼◼◻ verb
[UK: ˈɪn.dʒə(r)] [US: ˈɪn.dʒər]

disagree◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriː] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriː]

disserve verb
[UK: dɪs.ˈsɜːv] [US: dɪs.ˈsɜːrv]

scathe verb
[UK: skeɪð] [US: skeɪð]

árt (vknek) ige

prejudicious (to something) verb
[UK: prˌedʒuːdˈɪʃəs] [US: prˌedʒuːdˈɪʃəs]

árt (vmnek)

be prejudicial to something[UK: bi ˌpre.dʒʊ.ˈdɪʃ.l̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌpre.dʒə.ˈdəʃ.l̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

art deco (1920-30-as évekbeni iparművészeti stílus) főnév

art deco◼◼◼ noun

árt megállapít ige

valorize verb
[UK: ˈvæ.lə.raɪz] [US: ˈvæ.lʌ.ˌraɪz]

árt vk becsületének

reflect on somebody's honour[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nə(r)] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nər]

árt vk hírnevének

detract from somebody's reputation[UK: dɪ.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: də.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

reflect on somebody's honour[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nə(r)] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nər]

árt vk jó hírének

spoil somebody's fair name[UK: spɔɪl ˈsəm.ˌbɑː.di feə(r) ˈneɪm] [US: ˌspɔɪl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfer ˈneɪm]

árt vk szépségének

spoit the beauty of somebody[UK: spˈɔɪt ðə bjˈuːti ɒv sˈʌmbɒdi] [US: spˈɔɪt ðə bjˈuːɾi ʌv sˈʌmbɑːdi]

árt vknek

be injurious to somebody[UK: bi ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

do harm to somebody[UK: duː hɑːm tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈduː ˈhɑːrm ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

do somebody harm[UK: duː ˈsʌm.bə.di hɑːm] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrm]

hurt someone[UK: hɜːt ˈsʌm.wʌn] [US: ˈhɝːt ˈsʌˌm.wən]

wrong somebody[UK: rɒŋ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɒŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

árt vknek (vm)

tell against somebody[UK: tel ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtel ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

árt vminek ige

worsen verb
[UK: ˈwɜː.sən] [US: ˈwɝː.sən]

ártáblázat főnév

tariff noun
[UK: ˈtæ.rɪf] [US: ˈte.rəf]

ártalmas melléknév

harmful◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɑːm.fəl] [US: ˈhɑːrm.fəl]

destructive◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstrʌk.tɪv] [US: də.ˈstrək.tɪv]

noxious◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɒk.ʃəs] [US: ˈnɑːk.ʃəs]

deleterious (hurtful, injurious)◼◻◻ adjective
[UK: ˌde.lɪ.ˈtɪə.rɪəs] [US: ˌde.lə.ˈtɪ.riəs]

poisonous◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɔɪ.zə.nəs] [US: ˌpɔɪ.zə.nəs]

adverse◼◻◻ adjective
[UK: ˈæd.vɜːs] [US: æd.ˈvɝːs]

hurtful◼◻◻ adjective
[UK: ˈhɜːt.fəl] [US: ˈhɝːt.fəl]

injurious◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs]

mischievous◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪs.tʃɪ.vəs] [US: ˈmɪs.tʃə.vəs]

unwholesome◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈhəʊl.səm] [US: ʌnˈho.ʊl.səm]

maleficent adjective
[UK: mə.ˈle.fɪsnt] [US: mə.ˈle.fɪsnt]

malign adjective
[UK: mə.ˈlaɪn] [US: mə.ˈlaɪn]

pestilent adjective
[UK: ˈpe.stɪ.lənt] [US: ˈpe.stɪ.lənt]

damageable adjective
[UK: ˈdæ.mɪ.dʒəbl] [US: ˈdæ.mɪ.dʒəbl]

deteriorative adjective
[UK: dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪ.tɪv] [US: dɪ.ˈtɪə.rɪə.reɪ.tɪv]

injuroius adjective
[UK: ˈɪndʒjʊrˌɔɪəs] [US: ˈɪndʒjʊrˌɔɪəs]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch