Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

összehord bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
összehord ige

hoard [hoarded, hoarded, hoarding, hoards]◼◼◼ verb
[UK: hɔːd] [US: ˈhɔːrd]

agglomerate [agglomerated, agglomerated, agglomerating, agglomerates] verb
[UK: ə.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: ə.ˈɡlɑː.mə.ˌret]

hoard up verb
[UK: hɔːd ʌp] [US: ˈhɔːrd ʌp]

huddle things verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz]

huddle things together verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

huddle things up verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp]

lump [lumped, lumped, lumping, lumps] verb
[UK: lʌmp] [US: ˈləmp]

mass [massed, massed, massing, masses] verb
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

slump [slumped, slumped, slumping, slumps] verb
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

összehordott melléknév

agglomerated adjective
[UK: ə.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: ə.ˈɡlɑː.mə.ˌret]

összehordó munkás főnév

collator [collators] noun
[UK: kɒˈleɪtə ] [US: kəˈleɪtər ]

hetet-havat összehord

blither verb
[UK: ˈblɪ.ðə] [US: ˈblɪ.ðər]

rot[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

talk a whole lot of nonsense[UK: ˈtɔːk ə həʊl lɒt əv ˈnɒnsns] [US: ˈtɔːk ə hoʊl ˈlɑːt əv ˈnɑːn.sens]

talk nonsense[UK: ˈtɔːk ˈnɒnsns] [US: ˈtɔːk ˈnɑːn.sens]

hetet-havat összehord (átv)

he talks bilge[UK: hiː tɔːks bɪldʒ] [US: ˈhiː ˈtɑːks bɪldʒ]

talk at large[UK: ˈtɔːk ət lɑːdʒ] [US: ˈtɔːk ət ˈlɑːrdʒ]

talk through one's hat[UK: ˈtɔːk θruː wʌnz hæt] [US: ˈtɔːk θruː wʌnz ˈhæt]

hetet-havat összehord (átv) GB, ír

haver[UK: ˈhe.və(r)] [US: ˈhe.vər]

You can find it in:

UngarischEnglisch