Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

átdolgozás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
átdolgozás főnév

revision [revisions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ri.ˈvɪʒ.n̩]

adaptation [adaptations]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.dæp.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dəp.ˈteɪʃ.n̩]

reconstruction [reconstructions]◼◻◻ noun
[UK: ˌriːk.ən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˌrik.ən.ˈstrək.ʃn̩]

altering noun
[UK: ˈɔːl.tər.ɪŋ] [US: ˈɒl.tər.ɪŋ]

re-make noun
[UK: riː ˈmeɪk] [US: ˈreɪ ˈmeɪk]

remodification noun
[UK: ˌriːˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən ] [US: ˌriˌmɑdəfəˈkeɪʃən ]

reworking noun
[UK: ˌriː.ˈwɜːkɪŋ] [US: ri.ˈwɝːkɪŋ]

átdolgozás (irodalmi műé) főnév

rifacimento [rifacimenti] noun
[UK: rˌɪfəsɪmˈentəʊ] [US: rˌɪfəsɪmˈentoʊ]

filmre átdolgozás főnév

picturization [picturizations] noun
[UK: pˌɪktʃəraɪzˈeɪʃən] [US: pˌɪktʃɚrᵻzˈeɪʃən]

televíziós átdolgozás

televersion[UK: tˌelɪvˈɜːʃən] [US: tˌelɪvˈɜːʒən]

új átdolgozás

rehash[UK: ˌriː.ˈhæʃ] [US: ri.ˈhæʃ]

újbóli átdolgozás főnév

rehandling noun
[UK: ˌriːˈhændlɪŋ ] [US: ˌriˈhændlɪŋ ]

You can find it in:

UngarischEnglisch