Tysk-Portugisisk ordbok »

festsetzen betyder på portugisiska

TyskaPortugisiska
festsetzen [setzte fest; hat festgesetzt] Verb
v

aprazarverb

cravarverb

destinarverb

determinarverb

fixarverb

reservarverb