słownik węgiersko-angielski »

jó sokan w języku angielskim

węgierskiangielski
sokan

a good many◼◼◼ adverb
[UK: ə ɡʊd ˈmen.i] [US: ə ˈɡʊd ˈmen.i]

good many◼◼◼[UK: ɡʊd ˈmen.i] [US: ˈɡʊd ˈmen.i]

good deal[UK: ɡʊd diːl] [US: ˈɡʊd ˈdiːl]

sokan voltak (átv)

there was quite a good turnout[UK: ðeə(r) wɒz kwaɪt ə ɡʊd ˈtɜː.naʊt] [US: ˈðer wəz ˈkwaɪt ə ˈɡʊd ˈtɝː.ˌnɑːwt]

emberek sokan

respectable number of people[UK: rɪ.ˈspek.təb.l̩ ˈnʌm.bə(r) əv ˈpiːp.l̩] [US: rə.ˈspek.təb.l̩ ˈnʌm.br̩ əv ˈpiːp.l̩]

You can find it in:

węgierskiangielski