słownik węgiersko-angielski »

faragatlan ember w języku angielskim

węgierskiangielski
faragatlan (ember) melléknév

rough-hewn◼◼◼ adjective
[UK: rʌf hjuːn] [US: ˈrəf ˈhjuːn]

hind adjective
[UK: haɪnd] [US: ˈhaɪnd]

faragatlan ember

backwoodsman [backwoodsmen] irregular noun
[UK: ˈbæk.wʊdz.mən ˈbæk.wʊdz.mən] [US: ˈbæk.wʊdz.mən ˈbæk.wʊdz.mən]

boor [boors] noun
[UK: bʊə(r)] [US: ˈbʊr]

clod-hopper[UK: klɒd ˈhɒ.pə(r)] [US: ˈklɑːd ˈhɑː.pər]

clown[UK: klaʊn] [US: ˈklaʊn]

country-clown[UK: ˈkʌntr.i klaʊn] [US: ˈkʌntr.i ˈklaʊn]

dimwit noun
[UK: ˈdɪm.wɪt] [US: ˈdɪm.wɪt]

goth [goths] noun
[UK: ɡɒθ] [US: ˈɡɑːθ]

hick [hicks] noun
[UK: hɪk] [US: ˈhɪk]

loon [loons] noun
[UK: luːn] [US: ˈluːn]

man of coarse grain[UK: mæn əv kɔːs ɡreɪn] [US: ˈmæn əv ˈkɔːrs ˈɡreɪn]

pig [pigs] noun
[UK: pɪɡ] [US: ˈpɪɡ]

shit-kicker[UK: ʃɪt ˈkɪk.ə(r)] [US: ˈʃiːt ˈkɪk.r̩]

woolly-back[UK: ˈwʊ.li ˈbæk] [US: ˈwʊ.li ˈbæk]

wooly-back[UK: ˈwʊ.li ˈbæk] [US: ˈwʊ.li ˈbæk]

yob noun
[UK: jɒb] [US: jɑːb]

yobbo noun
[UK: ˈjɒ.bəʊ] [US: ˈjɒ.bəʊ]

faragatlan embert kicsiszol

rub the corners off a boor[UK: rʌb ðə ˈkɔː.nəz ɒf ə bʊə(r)] [US: ˈrəb ðə ˈkɔːr.nərz ˈɒf ə ˈbʊr]

You can find it in:

węgierskiangielski