Rysk-Engelsk ordbok »

тискать betyder på engelska

RyskaEngelska
тискать verb
{imPlf}

fondle [fondled, fondling, fondles](to fondle)
verb
[UK: ˈfɒn.dl̩] [US: ˈfɒn.dl̩]

тискать verb
{Plf}

snuggle [snuggled, snuggling, snuggles](to lie close to another person or thing, hugging or being cosy)
verb
[UK: ˈsnʌɡ.l̩] [US: ˈsnʌɡ.l̩]

втискать verb
{Plf}

jam [jammed, jamming, jams](to force something into a space)
verb
[UK: dʒæm] [US: ˈdʒæm]