Rysk-Engelsk ordbok »

ловец betyder på engelska

RyskaEngelska
ловец noun
{m}

hunter [hunters](person who hunts game)
noun
[UK: ˈhʌn.tə(r)] [US: ˈhʌn.tər]

ловец снов noun
{m}

dreamcatcher(decorative Native American object)
noun

пловец noun
{m}

swimmer(one who swims)
noun
[UK: ˈswɪ.mə(r)] [US: ˈswɪ.mər]

половец noun
{m}

Cuman(member of the Cuman people)
noun

половецкий adjective

Polovtsian(of or pertaining to the Polovtsians)
adjective

рыболовецкий adjective

piscatory(of, about, or pertaining to the act of fishing)
adjective
[UK: pɪ.skə.tə.rɪ] [US: ˈpɪ.skə.tɔː.riː]

ядловец noun
{m}

juniper [junipers](shrub or tree of the genus Juniperus)
noun
[UK: ˈdʒuː.nɪ.pə(r)] [US: ˈdʒuː.nə.pər]