Rysk-Engelsk ordbok »

зверство betyder på engelska

RyskaEngelska
зверство noun
{n}

atrocity [atrocities](extremely cruel act)
noun
[UK: ə.ˈtrɒ.sə.ti] [US: ə.ˈtrɑː.sə.ti]

bestiality(status of animal)
noun
[UK: ˌbe.stɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: bes.ˈtʃæ.lə.ti]

brutality(a state of being brutal)
noun
[UK: bruː.ˈtæ.lɪ.ti] [US: bruː.ˈtæ.lə.ti]

savagery [savageries](act of cruelty)
noun
[UK: ˈsæ.vɪdʒ.ri] [US: ˈsæ.vɪ.ˌdʒe.ri]