Russisk-Engelsk ordbok »

видимость betyr engelsk

RussiskEngelsk
видимость noun
{f}

veneer [veneers](covering or disguising appearance)
noun
[UK: və.ˈnɪə(r)] [US: və.ˈnɪr]

visibility [visibilities](degree to which things may be seen)
noun
[UK: ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

невидимость noun
{f}

invisibility(the state of being invisible)
noun
[UK: ɪn.ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

непредвидимость noun
{f}

contingency [contingencies](quality of being contingent; unpredictability)
noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒən.si] [US: kən.ˈtɪn.dʒən.si]