Russisch-Englisch Wörterbuch »

запас слов bedeutet auf Englisch

RussischEnglisch
запас слов noun
{m}

lexicon [lexicons](vocabulary used by an individual)
noun
[UK: ˈlek.sɪkən] [US: ˈlek.sɪˌk.ɑːn]

vocabulary [vocabularies](set of words a person knows)
noun
[UK: vəˈk.æ.bjʊ.lə.ri] [US: voˈkæ.bjə.ˌle.ri]