Maďarčina-Angličtina slovník »

visszaút meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
visszaút főnév

return journey◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈtɜːn ˈdʒɜː.ni] [US: rə.ˈtɝːn ˈdʒɝː.ni]

journey home◼◻◻ noun

home journey noun
[UK: həʊm ˈdʒɜː.ni] [US: hoʊm ˈdʒɝː.ni]

retour noun
[UK: ˌriːˈtʊə ] [US: ˌriˈtʊr ]

a visszaúton szállított

homeward-bound[UK: ˈhəʊm.wəd baʊnd] [US: ˈhoʊm.wəd ˈbaʊnd]

nincs visszaút

you are for it[UK: juː ə(r) fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈɑːr ˈfɔːr ˈɪt]

you are in for it[UK: juː ə(r) ɪn fɔː(r) ɪt] [US: ˈjuː ˈɑːr ɪn ˈfɔːr ˈɪt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina