Maďarčina-Angličtina slovník » vezet meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
vezet

drive [drove, driven]◼◼◼ verb
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]
irregular verb

lead [led, led]◼◼◼ verb
[UK: liːd led led] [US: ˈled ˈled ˈled]
irregular verb

run◼◼◼ verb
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

leads◼◼◼ verb
[UK: liːdz] [US: ˈliːdz]

led◼◼◻ verb
[UK: led] [US: ˈled]

lead to◼◼◻ verb
[UK: liːd tuː] [US: ˈled ˈtuː]

guide◼◼◻ verb
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

head◼◼◻ verb
[UK: hed] [US: ˈhed]

manage◼◼◻ verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈmæ.nədʒ]

control◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

conduct◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

pilot◼◼◻ verb
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

supervise◼◼◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

carry◼◼◻ verb
[UK: ˈkæ.ri] [US: ˈkæ.ri]

rule◼◼◻ verb
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

boss◼◼◻ verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

steer◼◼◻[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

operate◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

lead on◼◼◻ verb
[UK: liːd ɒn] [US: ˈled ɑːn]

van◼◼◻ noun
[UK: væn] [US: ˈvæn]

coordinate◼◼◻ verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

captain◼◼◻ verb
[UK: ˈkæp.tɪn] [US: ˈkæp.tən]

govern◼◻◻ verb
[UK: ˈɡʌv.n̩] [US: ˈɡʌ.vərn]

administer◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

marshal◼◻◻ verb
[UK: ˈmɑːʃ.l̩] [US: ˈmɑːr.ʃl̩]

transmit◼◻◻ verb
[UK: trænz.ˈmɪt] [US: trænz.ˈmɪt]

head to◼◻◻ verb

head for◼◻◻ verb

have the lead◼◻◻ verb
[UK: həv ðə liːd] [US: həv ðə ˈled]

minister to◼◻◻ verb
[UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r) tuː] [US: ˈmɪ.nə.stər ˈtuː]

be in command◼◻◻ verb
[UK: bi ɪn kə.ˈmɑːnd] [US: bi ɪn kə.ˈmænd]

lead the field verb
[UK: liːd ðə fiːld] [US: ˈled ðə ˈfiːld]

astrogate verb
[UK: ˈastrəɡˌeɪt] [US: ˈæstrəɡˌeɪt]

have the best of the running verb
[UK: həv ðə best əv ðə ˈrʌn.ɪŋ] [US: həv ðə ˈbest əv ðə ˈrʌn.ɪŋ]

lead led led verb
[UK: liːd led led] [US: ˈled ˈled ˈled]

vezet (átv) ige

channel◼◼◼ verb
[UK: ˈtʃæn.l̩] [US: ˈtʃæn.l̩]

vezet (hajót) ige

sail [sail, sail]◼◼◼ verb
[UK: seɪl seɪl seɪl] [US: ˈseɪl ˈseɪl ˈseɪl]
irregular verb

vezet (hangot, hőt) ige

convey (impart, conduct, transmit, carry, channel)◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈveɪ] [US: kən.ˈveɪ]

vezet (háztartást) ige

keep [kept, kept]◼◼◼ verb
[UK: kiːp kept kept] [US: ˈkiːp ˈkept ˈkept]
irregular verb

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina