Maďarčina-Angličtina slovník » választ meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
választ ige

choose◼◼◼ verb
[UK: tʃuːz tʃəʊz ˈtʃəʊ.zən] [US: ˈtʃuːz tʃoʊz ˈtʃoʊ.zən]

choose [chose, chosen]◼◼◼ verb
[UK: tʃuːz tʃəʊz ˈtʃəʊ.zən] [US: ˈtʃuːz tʃoʊz ˈtʃoʊ.zən]
irregular verb

pick◼◼◼ verb
[UK: pɪk] [US: ˈpɪk]

chose◼◼◼ verb
[UK: tʃəʊz] [US: tʃoʊz]

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

choosing◼◼◻ verb
[UK: ˈtʃuːz.ɪŋ] [US: ˈtʃuːz.ɪŋ]

select◼◼◻ verb
[UK: sɪ.ˈlekt] [US: sə.ˈlekt]

elect◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈlekt] [US: ə.ˈlekt]

opt◼◻◻ verb

embrace◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈbreɪs] [US: em.ˈbreɪs]

opt for◼◻◻ verb

slate (choose or destine)◼◻◻ verb
[UK: sleɪt] [US: sˈleɪt]

cull◼◻◻ verb
[UK: kʌl] [US: ˈkəl]

opt in verb
[UK: ɒpt ɪn] [US: ˈɑːpt ɪn]

választ ad

give an answer◼◼◼[UK: ɡɪv ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈɡɪv ˈæn ˈæn.sər]

furnish an answer[UK: ˈfɜː.nɪʃ ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˈæn ˈæn.sər]

választ belőle

make one's choice[UK: ˈmeɪk wʌnz] [US: ˈmeɪk wʌnz]

választ kiböffent

snort out an answer[UK: snɔːt ˈaʊt ən ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈsnɔːrt ˈaʊt ˈæn ˈæn.sər]

választ kérek

an answer will oblige[UK: ən ˈɑːn.sə(r) wɪl ə.ˈblaɪdʒ] [US: ˈæn ˈæn.sər wɪl ə.ˈblaɪdʒ]

választ kérünk

an answer will oblige[UK: ən ˈɑːn.sə(r) wɪl ə.ˈblaɪdʒ] [US: ˈæn ˈæn.sər wɪl ə.ˈblaɪdʒ]

választ vkit|vmit

opt for somebody|something[UK: ɒpt fɔː(r)] [US: ˈɑːpt ˈfɔːr]

választ vkt

fix one's choice on somebody[UK: fɪks wʌnz tʃɔɪs ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪks wʌnz tʃɔɪs ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

választhat

have the choice◼◼◼[UK: həv ðə tʃɔɪs] [US: həv ðə tʃɔɪs]

választható melléknév

optional◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒp.ʃnəl] [US: ˈɑːp.ʃə.nəl]

eligible◼◼◻ adjective
[UK: ˈe.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈe.lə.dʒəb.l̩]

facultative◼◼◻ adjective
[UK: ˈfæk.əl.ˌte.tɪv] [US: ˈfæk.əl.ˌte.tɪv]

választható tantárgy főnév

option noun
[UK: ˈɒp.ʃn̩] [US: ˈɑːp.ʃn̩]

választható értékű állandó főnév

parameter noun
[UK: pə.ˈræ.mɪ.tə(r)] [US: pə.ˈræ.mə.tər]

választhatóság főnév

eligibility◼◼◼ noun
[UK: ˌe.lɪ.dʒə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌe.lɪ.dʒə.ˈbɪ.lə.ti]

electability noun
[UK: ə.ˌlek.tə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ə.ˌlek.tə.ˈbɪ.lə.ti]

electivity noun
[UK: ɪlɪktˈɪvɪti] [US: ᵻlɪktˈɪvɪɾi]

eligibleness noun
[UK: ˈɛlɪʤəblnəs ] [US: ˈɛləʤəbəlnəs ]

választmány főnév

committee◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪ.ti] [US: kə.ˈmɪ.ti]

board◼◼◻ noun
[UK: bɔːd] [US: ˈbɔːrd]

választmány tagja főnév

governor noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

választmányi ülés

board meeting[UK: bɔːd ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈbɔːrd ˈmiːt.ɪŋ]

választott

chosen◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃəʊ.zən] [US: ˈtʃoʊ.zən]

elected◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈlek.tɪd] [US: ə.ˈlek.təd]

elect◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈlekt] [US: ə.ˈlekt]

choosed◼◻◻ noun
[UK: ʧuːzd ] [US: ʧuzd ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina