Maďarčina-Angličtina slovník »

tisztáz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
tisztáz ige

clear [cleared, cleared, clearing, clears]◼◼◼ verb
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

clarify [clarified, clarified, clarifying, clarifies]◼◼◻ verb
[UK: ˈklæ.rɪ.faɪ] [US: ˈkle.rə.ˌfaɪ]

clear up◼◼◻ verb
[UK: klɪə(r) ʌp] [US: ˈklɪr ʌp]

exonerate [exonerated, exonerated, exonerating, exonerates]◼◼◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɒ.nə.reɪt] [US: ɪg.ˈzɑː.nə.ˌret]

explain [explained, explained, explaining, explains]◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspleɪn] [US: ɪk.ˈspleɪn]

solve [solved, solved, solving, solves]◼◻◻ verb
[UK: sɒlv] [US: ˈsɑːlv]

straighten out◼◻◻ verb
[UK: ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt] [US: ˈstreɪt.n̩ ˈaʊt]

ascertain [ascertained, ascertained, ascertaining, ascertains]◼◻◻ verb
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪn] [US: ˌæ.sər.ˈteɪn]

elucidate [elucidated, elucidated, elucidating, elucidates]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈluː.sɪ.deɪt] [US: ə.ˈluː.sə.ˌdet]

unravel [unravelled, unravelled, unravelling, unravels]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈræ.vəl] [US: ʌn.ˈræ.vəl]

purify [purified, purified, purifying, purifies] verb
[UK: ˈpjʊə.rɪ.faɪ] [US: ˈpjʊ.rə.ˌfaɪ]

disclose the truth of a matter verb
[UK: dɪs.ˈkləʊz ðə truːθ əv ə ˈmæ.tə(r)] [US: dɪsˈkloʊz ðə ˈtruːθ əv ə ˈmæ.tər]

disculpate [disculpated, disculpated, disculpating, disculpates] verb
[UK: dɪskˈʌlpeɪt] [US: dɪskˈʌlpeɪt]

disentangle [disentangled, disentangled, disentangling, disentangles] verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˌdɪ.sən.ˈtæŋ.ɡl̩]

elicit [elicited, elicited, eliciting, elicits] verb
[UK: ɪ.ˈlɪ.sɪt] [US: ə.ˈlɪ.sət]

throw light on verb
[UK: ˈθrəʊ laɪt ɒn] [US: ˈθroʊ ˈlaɪt ɑːn]

try out verb
[UK: ˈtraɪ ˈaʊt] [US: ˈtraɪ ˈaʊt]

tisztáz (személyt) ige

vindicate [vindicated, vindicated, vindicating, vindicates]◼◼◼ verb
[UK: ˈvɪn.dɪk.eɪt] [US: ˈvɪn.dəket]

whitewash [whitewashed, whitewashed, whitewashing, whitewashes]◼◻◻ verb
[UK: ˈwaɪ.twɒʃ] [US: ˈwaɪ.ˌtwɑːʃ]

tisztáz (személyt) (átv) ige

justify [justified, justified, justifying, justifies]◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒʌ.stɪ.faɪ] [US: ˈdʒʌ.stə.ˌfaɪ]

exculpate [exculpated, exculpated, exculpating, exculpates]◼◻◻ verb
[UK: ˈek.skʌl.peɪt] [US: ˌek.ˈskəl.pet]

clear somebody from something verb
[UK: klɪə(r) ˈsʌm.bə.di frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈklɪr ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈsʌm.θɪŋ]

clear somebody of something verb
[UK: klɪə(r) ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈklɪr ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

tisztáz (vmit) ige

make clear something verb
[UK: ˈmeɪk klɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈklɪr ˈsʌm.θɪŋ]

tisztáz (vmit) (átv) ige

enucleate something verb
[UK: ɪ.ˈnjuː.klɪeɪt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪ.ˈnjuː.klɪeɪt ˈsʌm.θɪŋ]

get something right verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ raɪt] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈraɪt]

tisztáz (vmit) vkvel ige

have something out with somebody verb
[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tisztáz vkt (vm) alól (átv)

exculpate somebody from something[UK: ˈek.skʌl.peɪt ˈsʌm.bə.di frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌek.ˈskəl.pet ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈsʌm.θɪŋ]

tisztáz vkt a vád alól

exonerate somebody[UK: ɪɡ.ˈzɒ.nə.reɪt ˈsʌm.bə.di] [US: ɪg.ˈzɑː.nə.ˌret ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tisztáz önmagában (vmit) ige

make something clear to oneself verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ klɪə(r) tuː wʌn.ˈself] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈklɪr ˈtuː wʌn.ˈself]

tisztázat főnév

copy [copies]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

fair copy noun
[UK: feə(r) ˈkɒ.pi] [US: ˈfer ˈkɑː.pi]

tisztázatlan melléknév

unexplained◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌ.nɪk.ˈspleɪnd] [US: ˌʌ.nɪk.ˈspleɪnd]

uncleared◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈklɪə(r)d] [US: ˌʌn.ˈklɪərd]

unclarified adjective
[UK: ˌʌnˈklærɪfaɪd ] [US: ʌnˈklɛrəˌfaɪd ]

unelucidated adjective
[UK: ˌʌnɪˈluːsɪdeɪtɪd ] [US: ʌnɪˈlusəˌdeɪtəd ]

tisztázatot készít (vm)ről

fair-copy[UK: feə(r) ˈkɒ.pi] [US: ˈfer ˈkɑː.pi]

tisztázhatatlan melléknév

unexplainable adjective
[UK: ˌə.nɪk.ˈspleɪ.nə.bəl] [US: ˌə.nɪk.ˈspleɪ.nə.bəl]

tisztázott melléknév

clarified◼◼◼ adjective
[UK: ˈklæ.rɪ.faɪd] [US: ˈkle.rə.ˌfaɪd]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina