Maďarčina-Angličtina slovník » tart meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
tart ige

keep [kept, kept]◼◼◼ verb
[UK: kiːp kept] [US: ˈkiːp ˈkept]
irregular verb

hold [held, held]◼◼◼ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

last◼◼◻ verb
[UK: lɑːst] [US: ˈlæst]

keeps◼◼◻ verb
[UK: kiːps] [US: ˈkiːps]

to take◼◼◻ verb

hang on◼◼◻ verb
[UK: hæŋ ɒn] [US: ˈhæŋ ɑːn]

support◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]

continue◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtɪ.njuː] [US: kən.ˈtɪ.njuː]

go on◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊ ɒn] [US: ˈɡoʊ ɑːn]

bear [bore, borne born]◼◼◻ verb
[UK: beə(r) bɔː(r) bɔːn bɔːn] [US: ˈber ˈbɔːr ˈbɔːrn ˈbɔːrn]
irregular verb

sustain◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈsteɪn] [US: sə.ˈsteɪn]

hold out◼◼◻ verb
[UK: həʊld ˈaʊt] [US: hoʊld ˈaʊt]

take to◼◼◻ verb
[UK: teɪk tuː] [US: ˈteɪk ˈtuː]

regard◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

account◼◼◻ verb
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

uphold [upheld, upheld]◼◼◻ verb
[UK: ˌʌp.ˈhəʊld ˌʌp.ˈheld ˌʌp.ˈheld] [US: ˌʌpˈhoʊld əp.ˈheld əp.ˈheld]
irregular verb

exist◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɪst] [US: ɪg.ˈzɪst]

tend to◼◻◻ verb

reckon◼◻◻ verb
[UK: ˈrekən] [US: ˈrekən]

endure◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈdjʊə(r)] [US: en.ˈdjʊr]

act in accordance with◼◻◻ verb

trend◼◻◻ verb
[UK: trend] [US: ˈtrend]

regard as◼◻◻ verb

head into a direction verb
[UK: hed ˈɪn.tə ə dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈhed ˌɪn.ˈtuː ə də.ˈrek.ʃn̩]

upbear [upbore, upborn] verb
[UK: ʌp.ˈbeə ʌp.bɔː] [US: əp.ˈber ʌp.bɔː]
irregular verb

wine and dine sy verb

tart (állatot) (átv) ige

cultivate◼◼◼ verb
[UK: ˈkʌl.tɪ.veɪt] [US: ˈkʌl.tə.ˌvet]

tart (átv) ige

extend◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈstend] [US: ɪk.ˈstend]

take up space or time verb
[UK: teɪk ʌp speɪs ɔː(r) ˈtaɪm] [US: ˈteɪk ʌp ˈspeɪs ɔːr ˈtaɪm]

tart (előadást) (átv) ige

deliver◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r)] [US: də.ˈlɪ.vər]

tart (pl. kézben)

hold on◼◼◼[UK: həʊld ɒn] [US: hoʊld ɑːn]

tart (tartalékos) ige

res (reservist)◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈzɜː.vɪst] [US: rə.ˈzɝː.vəst]

tart (tartomány) főnév

prov (province) noun
[UK: ˈprɒ.vɪns] [US: ˈprɑː.vəns]

tart (valamitől, valakitől) ige

afraid◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfreɪd] [US: ə.ˈfreɪd]

tart (vkt) (vmnek) (átv) ige

set down◼◼◼ verb
[UK: set daʊn] [US: ˈset ˈdaʊn]

tart (vm) felé

trend to something[UK: trend tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtrend ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

trend towards something[UK: trend tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtrend tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

tart (vmit) (vmnek) ige

Assume sg. (to be) sg. verb

tart (vmitől) ige

fear◼◼◼ verb
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina