Maďarčina-Angličtina slovník » túltesz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
túltesz ige

outdone◼◼◼ verb
[UK: aʊt.ˈdʌn] [US: ˈaʊt.ˈdən]

exceed◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈsiːd] [US: ɪk.ˈsiːd]

outdid◼◼◻ verb
[UK: aʊt.ˈdɪd] [US: ˈaʊt.ˌdɪd]

outdo (outdid, outdone)◼◼◻ verb
[UK: aʊt.ˈduː aʊt.ˈdɪd aʊt.ˈdʌn] [US: ˌɑːwt.ˈduː ˈaʊt.ˌdɪd ˈaʊt.ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

overtop◼◼◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈtɒp] [US: ˌoʊv.ə.ˈtɑːp]

outrange verb
[UK: ˌaʊt.ˈreɪndʒ] [US: ˌaʊt.ˈreɪndʒ]

outshine (outshone, outshone) verb
[UK: ˌaʊt.ˈʃaɪn ˌaʊt.ˈʃɒn ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: ˈaʊ.ˌtʃaɪn aʊˈtʃoʊn aʊˈtʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

túltesz (vkn) ige

thrash verb
[UK: θræʃ] [US: ˈθræʃ]

túltesz (vkn) (átv) ige

outdo (outdid, outdone)◼◼◼ verb
[UK: aʊt.ˈduː aʊt.ˈdɪd aʊt.ˈdʌn] [US: ˌɑːwt.ˈduː ˈaʊt.ˌdɪd ˈaʊt.ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

top◼◼◼ verb
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

túltesz (átv) ige

surpass◼◼◼ verb
[UK: sə.ˈpɑːs] [US: sər.ˈpæs]

excel◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈsel] [US: ɪk.ˈsel]

outshine (outshone, outshone) verb
[UK: ˌaʊt.ˈʃaɪn ˌaʊt.ˈʃɒn ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: ˈaʊ.ˌtʃaɪn aʊˈtʃoʊn aʊˈtʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

túltesz ostobaságban vkn ige

outfool verb
[UK: aʊtfˈuːl] [US: aʊtfˈuːl]

túltesz vkin

get ahead of somebody[UK: ˈɡet ə.ˈhed əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ə.ˈhed əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

go one better than somebody[UK: ɡəʊ wʌn ˈbe.tə(r) ðæn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ wʌn ˈbe.tər ˈðæn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

outdo verb

outrival somebody[UK: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túltesz vkn ige

outmatch verb
[UK: ˌaʊt.ˈmætʃ] [US: ˌaʊt.ˈmætʃ]

overstride (overstrode, overstridden) verb
[UK: ˌəʊvəˈstraɪd ˌəʊvəˈstrəʊd ˌəʊvəˈstrɪdn ] [US: ˌoʊvərˈstraɪd ˌoʊvərˈstroʊd overstridden ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

túltesz vkn bátorságban ige

outdare verb
[UK: aʊt.ˈdeə] [US: ˌaʊt.ˈder]

túltesz vmin ige

surpass verb
[UK: sə.ˈpɑːs] [US: sər.ˈpæs]

túlteszi magát (vmin)

face down something[UK: feɪs daʊn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfeɪs ˈdaʊn ˈsʌm.θɪŋ]

get over[UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡet ˈoʊv.r̩]

túlteszi magát a hagyományokon

get over traditions[UK: ˈɡet ˈəʊv.ə(r) trə.ˈdɪʃ.n̩z] [US: ˈɡet ˈoʊv.r̩ trə.ˈdɪʃ.n̩z]

túlteszi magát az illemen

fling her cap over the windmills[UK: flɪŋ hɜː(r) kæp ˈəʊv.ə(r) ðə ˈwɪnd.mɪlz] [US: ˈflɪŋ hər ˈkæp ˈoʊv.r̩ ðə ˈwɪnd.ˌmɪlz]

túlteszi magát minden ellenvéleményen

face down all objections[UK: feɪs daʊn ɔːl əb.ˈdʒek.ʃn̩z] [US: ˈfeɪs ˈdaʊn ɔːl əb.ˈdʒek.ʃn̩z]

túlteszi magát vmin (átv.)

shrug off something[UK: ʃrʌɡ ɒf ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈʃrəɡ ˈɒf ˈsʌm.θɪŋ]

túltesznek egymáson (és önmagukon)

they are falling over themselves[UK: ˈðeɪ ə(r) ˈfɔːl.ɪŋ ˈəʊv.ə(r) ðəm.ˈselvz] [US: ˈðeɪ ˈɑːr ˈfɑːl.ɪŋ ˈoʊv.r̩ ðem.ˈselvz]

arcátlanságban túltesz ige

outbrazen verb
[UK: aʊtbrˈeɪzən] [US: aʊtbrˈeɪzən]

ez mindenen túltesz! (átv)

That beats everything![UK: ðæt biːts ˈev.rɪ.θɪŋ] [US: ˈðæt ˈbiːts ˈev.ri.θɪŋ]

hencegésben túltesz vkn

out-brag[UK: ˈaʊt bræɡ] [US: ˈaʊt ˈbræɡ]

outboast verb
[UK: aʊtbˈəʊst] [US: aʊtbˈoʊst]

outswagger[UK: aʊtswˈaɡə] [US: aʊtswˈæɡɚ]

hetvenkedésben túltesz vkn ige

outboast verb
[UK: aʊtbˈəʊst] [US: aʊtbˈoʊst]

nagyzolásban túltesz vkn

out-brag[UK: ˈaʊt bræɡ] [US: ˈaʊt ˈbræɡ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies