Maďarčina-Angličtina slovník »

szemle meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szemle

inspection [inspections]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈspek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈspek.ʃn̩]

parade [parades]◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

muster [mustered, mustered, mustering, musters]◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

survey [surveys]◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

visit [visits]◼◼◻ noun
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

reviewing◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ] [US: ri.ˈvjuːɪŋ]

explorative noun
[UK: eks.ˈplɔː.rə.tɪv] [US: ɪk.ˈsplɑː.rə.tɪv]

perambulation noun
[UK: pə.ˌræm.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: pə.ˌræm.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

supervision [supervisions] noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈvɪʒ.n̩] [US: ˌsuː.pər.ˈvɪʒ.n̩]

visitation [visitations] noun
[UK: ˌvɪ.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌvɪ.zə.ˈteɪʃ.n̩]

szemle (katonai) főnév

review [reviews]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

szemlefutás (harisnyán) főnév
US

run [runs] noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

szemleív főnév

advance-sheets noun
[UK: əd.ˈvɑːns ʃiːts] [US: əd.ˈvæns ˈʃiːts]

machine proof noun
[UK: mə.ˈʃiːn pruːf] [US: mɪ.ˈʃiːn ˈpruːf]

szemlejegyzőkönyv főnév

survey report noun

szemlél ige

contemplate [contemplated, contemplated, contemplating, contemplates]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒn.təm.pleɪt] [US: ˈkɑːn.təm.ˌplet]

regard [regarded, regarded, regarding, regards]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

treat [treated, treated, treating, treats]◼◻◻ verb
[UK: triːt] [US: ˈtriːt]

mark [marked, marked, marking, marks]◼◻◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

muster [mustered, mustered, mustering, musters]◼◻◻ verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

szemlélés főnév

contemplation [contemplations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.təm.ˈpleɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.təm.ˈpleɪʃ.n̩]

observing noun
[UK: əb.ˈzɜːv.ɪŋ] [US: əb.ˈzɝːv.ɪŋ]

szemlélet főnév

approach [approaches]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

aspect [aspects]◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.spekt] [US: ˈæ.spekt]

perfective [perfectives] noun
[UK: pəfˈektɪv] [US: pɚfˈektɪv]

szemlélet(mód) főnév

approach [approaches] noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

szemléletes melléknév

graphic◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡræ.fɪk] [US: ˈɡræ.fɪk]

clear [clearer, clearest]◼◻◻ adjective
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

expressive◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈspre.sɪv] [US: ɪk.ˈspre.sɪv]

picturesque◼◻◻ adjective
[UK: ˌpɪk.tʃə.ˈresk] [US: ˌpɪk.tʃə.ˈresk]

suggestive◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈdʒe.stɪv] [US: səg.ˈdʒe.stɪv]

forcibly descriptive adjective
[UK: ˈfɔː.sə.bli dɪ.ˈskrɪp.tɪv] [US: ˈfɔːr.sə.bli də.ˈskrɪp.tɪv]

vividly descriptive adjective
[UK: ˈvɪ.vɪd.li dɪ.ˈskrɪp.tɪv] [US: ˈvɪ.vəd.li də.ˈskrɪp.tɪv]

word-painting adjective
[UK: ˈwɜːd ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈwɝːd ˈpeɪnt.ɪŋ]

szemléletes előadóképességgel bíró

having the faculty of vivid description[UK: ˈhæv.ɪŋ ðə ˈfækl.ti əv ˈvɪ.vɪd dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈhæv.ɪŋ ðə ˈfæk.əl.ti əv ˈvɪ.vəd də.ˈskrɪp.ʃn̩]

szemléletes leírás

graphic description◼◼◼[UK: ˈɡræ.fɪk dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈɡræ.fɪk də.ˈskrɪp.ʃn̩]

lively description[UK: ˈlaɪ.vli dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈlaɪ.vli də.ˈskrɪp.ʃn̩]

world-picture[UK: wɜːld ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈwɝːld ˈpɪk.tʃər]

szemléletesen határozószó

graphically◼◼◼ adverb
[UK: ˈɡræ.fɪk.l̩i] [US: ˈɡræ.fɪk.l̩i]

szemléletesen ad elő

word-paint[UK: ˈwɜːd peɪnt] [US: ˈwɝːd ˈpeɪnt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina