Maďarčina-Angličtina slovník » szándékosan meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szándékosan határozószó

on purpose◼◼◼ adverb
[UK: ɒn ˈpɜː.pəs] [US: ɑːn ˈpɝː.pəs]

deliberately◼◼◼ adverb
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.rət.li] [US: də.ˈlɪ.bə.rət.li]

intentionally◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈten.ʃnə.li] [US: ˌɪn.ˈten.ʃə.nə.li]

purposely◼◼◻ adverb
[UK: ˈpɜː.pə.sli] [US: ˈpɝː.pə.sli]

szándékosan határozószó
US

willfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈwɪl.fə.li] [US: ˈwɪl.fə.li]

szándékosan határozószó

by design◼◻◻ adverb
[UK: baɪ dɪ.ˈzaɪn] [US: baɪ də.ˈzaɪn]

szándékosan határozószó
GB

wilfully◼◻◻ adverb
[UK: ˈwɪl.fə.li] [US: ˈwɪl.fə.li]

szándékosan határozószó

maliciously◼◻◻ adverb
[UK: mə.ˈlɪ.ʃə.sli] [US: mə.ˈlɪ.ʃə.sli]

pointedly◼◻◻ adverb
[UK: ˈpɔɪn.tɪd.li] [US: ˌpɔɪn.təd.li]

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

designedly adverb
[UK: diː.ˈzaɪ.nɪd.li] [US: diː.ˈzaɪ.nɪd.li]

of set purpose adverb
[UK: əv set ˈpɜː.pəs] [US: əv ˈset ˈpɝː.pəs]

szándékosan eljár a szája

tell tales out of school[UK: tel teɪlz ˈaʊt əv skuːl] [US: ˈtel ˈteɪlz ˈaʊt əv ˈskuːl]

szándékosan elmulaszt

balk[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

szándékosan elszalaszt

balk[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

szándékosan előidézett ránc

ruckle[UK: ˈrəkəl] [US: ˈrəkəl]

szándékosan lassítja (vmnek) a menetét

drag one's feet[UK: dræɡ wʌnz fiːt] [US: ˈdræɡ wʌnz ˈfiːt]

szándékosan megrongál ige

sabotage◼◼◼ verb
[UK: ˈsæ.bə.tɑːʒ] [US: ˈsæ.bə.ˌtɑːʒ]

szándékosan megtagadja a nyilatkozatot

stand mute of malice[UK: stænd mjuːt əv ˈmæ.lɪs] [US: ˈstænd ˈmjuːt əv ˈmæ.ləs]

szándékosan nem vesz észre ige

give somebody a miss verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə mɪs] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈmɪs]

szándékosan nem védekezik

stand mute of malice[UK: stænd mjuːt əv ˈmæ.lɪs] [US: ˈstænd ˈmjuːt əv ˈmæ.ləs]

szándékosan tesz (vmit) ige

do something with intent verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ wɪð ɪn.ˈtent] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ˌɪn.ˈtent]

szándékosan árt (vknek)

screw[UK: skruː] [US: ˈskruː]

szándékosan árt vknek

rough somebody up[UK: rʌf ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈrəf ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

felettest kézigránáttal szándékosan megsebesít

frag[UK: frˈaɡ] [US: frˈæɡ]

felettest kézigránáttal szándékosan megöl

frag[UK: frˈaɡ] [US: frˈæɡ]

gyanút ráterelve (véletlenül vagy szándékosan)

be framed[UK: bi freɪmd] [US: bi ˈfreɪmd]

nem szándékosan

inadvertently◼◼◼ adverb
[UK: ˌɪ.nəd.ˈvɜː.tənt.li] [US: ˌɪ.nəd.ˈvɝː.tənt.li]

unawares adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈweəz] [US: ˌʌ.nə.ˈwerz]

unbewares[UK: ˌʌnbɪˈweəz ] [US: ʌnbɪˈwɛrz ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina