Maďarčina-Angličtina slovník » semmi baj meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
semmi baj

it doesn't matter[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər]

it doesn't matter a bit[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r) ə bɪt] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər ə ˈbɪt]

it doesn't matter in the least[UK: ɪt ˈdʌznt ˈmæ.tə(r) ɪn ðə liːst] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈmæ.tər ɪn ðə ˈliːst]

Semmi baj!

No fear![UK: nəʊ fɪə(r)] [US: ˈnoʊ ˈfɪr]

egy kis nélkülözéstől még semmi baja sem lesz

he will not harm for a little privation[UK: hiː wɪl nɒt hɑːm fɔː(r) ə ˈlɪt.l̩ praɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈhiː wɪl ˈnɑːt ˈhɑːrm ˈfɔːr ə ˈlɪt.l̩ praɪ.ˈveɪʃ.n̩]

nem érheti semmi baj

be out of harm's way[UK: bi ˈaʊt əv ˈhɑːmz ˈweɪ] [US: bi ˈaʊt əv ˈhɑːrmz ˈweɪ]

nem lett semmi bajom sem a balesettől

I am none the worse for the accident[UK: ˈaɪ əm nʌn ðə wɜːs fɔː(r) ðə ˈæk.sɪ.dənt] [US: ˈaɪ ˈæm ˈnən ðə ˈwɝːs ˈfɔːr ðə ˈæk.sə.dənt]

Nincs semmi baj!

All serene![UK: ɔːl sɪ.ˈriːn] [US: ɔːl sə.ˈriːn]

nincs semmi bajod

there's nothing wrong with you[UK: ðeəz ˈnʌ.θɪŋ rɒŋ wɪð juː] [US: ˈðerz ˈnʌ.θɪŋ ˈrɒŋ wɪθ ˈjuː]

remélem, nem történt semmi baj

I hope there is nothing wrong[UK: ˈaɪ həʊp ðeə(r) ɪz ˈnʌ.θɪŋ rɒŋ] [US: ˈaɪ hoʊp ˈðer ˈɪz ˈnʌ.θɪŋ ˈrɒŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies