Maďarčina-Angličtina slovník » nem működik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nem működik

is out of action◼◼◼[UK: ɪz ˈaʊt əv ˈæk.ʃn̩] [US: ˈɪz ˈaʊt əv ˈæk.ʃn̩]

be on the fritz◼◼◻[UK: bi ɒn ðə ˈfrɪts] [US: bi ɑːn ðə ˈfrɪts]

be out of action◼◼◻[UK: bi ˈaʊt əv ˈæk.ʃn̩] [US: bi ˈaʊt əv ˈæk.ʃn̩]

be out of order◼◼◻[UK: bi ˈaʊt əv ˈɔː.də(r)] [US: bi ˈaʊt əv ˈɔːr.dər]

… doesn't work[UK: ˈdʌznt ˈwɜːk] [US: ˈdʌ.zənt ˈwɝːk]

balk[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

be out of work[UK: bi ˈaʊt əv ˈwɜːk] [US: bi ˈaʊt əv ˈwɝːk]

go kaput[UK: ɡəʊ kə.ˈpʊt] [US: ˈɡoʊ kə.ˈpʊt]

nem működik a nyomtató

the printer isn't working[UK: ðə ˈprɪn.tə(r) ˈɪznt ˈwɜːk.ɪŋ] [US: ðə ˈprɪn.tər ˈɪ.zənt ˈwɝːk.ɪŋ]

a kulcs nem működik (átv)

the key doesn't work[UK: ðə kiː ˈdʌznt ˈwɜːk] [US: ðə ˈkiː ˈdʌ.zənt ˈwɝːk]

a lift nem működik

lift out of order[UK: lɪft ˈaʊt əv ˈɔː.də(r)] [US: ˈlɪft ˈaʊt əv ˈɔːr.dər]

a nem működik

… isn't working[UK: ˈɪznt ˈwɜːk.ɪŋ] [US: ˈɪ.zənt ˈwɝːk.ɪŋ]

a rendszer jelenleg nem működik

the system's down at the moment[UK: ðə ˈsɪ.stəmz daʊn ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ðə ˈsɪ.stəmz ˈdaʊn ət ðə ˈmoʊ.mənt]

egy lámpa nem működik

one of the lights isn't working[UK: wʌn əv ðə laɪts ˈɪznt ˈwɜːk.ɪŋ] [US: wʌn əv ðə ˈlaɪts ˈɪ.zənt ˈwɝːk.ɪŋ]

ez nem működik

it doesn't work◼◼◼[UK: ɪt ˈdʌznt ˈwɜːk] [US: ˈɪt ˈdʌ.zənt ˈwɝːk]

rossz (nem működik jól) főnév

dud◼◼◼ noun
[UK: dʌd] [US: ˈdəd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina