Maďarčina-Angličtina slovník »

lógós meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
lógós

quitter [quitters]◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɪ.tə(r)] [US: ˈkwɪ.tər]

slacker◼◼◻ noun
[UK: ˈslækə(r)] [US: sˈlækər]

bum [bums]◼◼◻ noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

bomb-proofer noun
[UK: bɒm] [US: ˈbɑːm]

hanger-on noun
[UK: ˈhæŋə(r) ɒn] [US: ˈhæŋər ɑːn]

lead-swinger noun
[UK: liːd ˈswɪŋə(r)] [US: ˈled ˈswɪŋər]

malingerer [malingerers] noun
[UK: mə.ˈlɪŋ.ɡə.rə(r)] [US: mə.ˈlɪŋ.ɡə.rər]

shirker noun
[UK: ˈʃɜːkə(r)] [US: ˈʃɝːkər]

sidestepper noun
[UK: ˈsaɪdstɛpə ] [US: ˈsaɪdˌstɛpər ]

skiver noun
[UK: ˈskaɪ.və(r)] [US: ˈskaɪ.vər]

work-shy adjective
[UK: ˈwɜːk ʃaɪ] [US: ˈwɝːk ˈʃaɪ]

lógós (iskolából) főnév

hooky◼◼◼ noun
[UK: ˈhʊk.i] [US: ˈhʊk.i]

lógós (átv)

truant [truants]◼◼◼ noun
[UK: ˈtruːənt] [US: ˈtruːənt]

skulk [skulked, skulked, skulking, skulks]◼◼◻ verb
[UK: skʌlk] [US: ˈskəlk]

hanger-on, hangers-on noun adjective
[UK: ˈhæŋə(r) ɒn ˈhæŋəz ɒn] [US: ˈhæŋər ɑːn ˈhæŋərz ɑːn]

skulker noun
[UK: ˈskʌlkə(r)] [US: ˈskʌlkər]

skulking noun
[UK: ˈskʌlkɪŋ] [US: ˈskʌlkɪŋ]

lógós katona

embusque[UK: embˈʌsk] [US: embˈʌsk]

lógós

chain-horse[UK: tʃeɪn hɔːs] [US: ˈtʃeɪn ˈhɔːrs]

side-horse[UK: saɪd hɔːs] [US: ˈsaɪd ˈhɔːrs]

tracer [tracers] noun
[UK: ˈtreɪ.sə(r)] [US: ˈtreɪ.sər]

frontlógós főnév

draft dodger noun
[UK: drɑːft ˈdɒ.dʒə(r)] [US: ˈdræft ˈdɑː.dʒər]

quitter [quitters] noun
[UK: ˈkwɪ.tə(r)] [US: ˈkwɪ.tər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina