słownik węgiersko-angielski » lógós w języku angielskim

węgierskiangielski
lógós

slacker◼◼◼ noun
[UK: ˈslækə(r)] [US: sˈlækər]

hanger-on◼◼◻ noun
[UK: ˈhæŋə(r) ɒn] [US: ˈhæŋər ɑːn]

malingerer◼◼◻ noun
[UK: mə.ˈlɪŋ.ɡə.rə(r)] [US: mə.ˈlɪŋ.ɡə.rər]

quitter◼◼◻ noun
[UK: ˈkwɪ.tə(r)] [US: ˈkwɪ.tər]

bomb-proofer noun
[UK: bɒm] [US: ˈbɑːm]

bum noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

lead-swinger noun
[UK: liːd ˈswɪŋə(r)] [US: ˈled ˈswɪŋər]

shirker noun
[UK: ˈʃɜːkə(r)] [US: ˈʃɝːkər]

sidestepper noun
[UK: ˈsaɪdstɛpə ] [US: ˈsaɪdˌstɛpər ]

skiver noun
[UK: ˈskaɪ.və(r)] [US: ˈskaɪ.vər]

work-shy adjective
[UK: ˈwɜːk ʃaɪ] [US: ˈwɝːk ˈʃaɪ]

lógós (iskolából) főnév

hooky noun
[UK: ˈhʊk.i] [US: ˈhʊk.i]

lógós (átv)

hanger-on, hangers-on noun adjective
[UK: ˈhæŋə(r) ɒn ˈhæŋəz ɒn] [US: ˈhæŋər ɑːn ˈhæŋərz ɑːn]

skulk noun
[UK: skʌlk] [US: ˈskəlk]

skulker noun
[UK: ˈskʌlkə(r)] [US: ˈskʌlkər]

skulking noun
[UK: ˈskʌlkɪŋ] [US: ˈskʌlkɪŋ]

truant noun
[UK: ˈtruːənt] [US: ˈtruːənt]

lógós katona

embusque[UK: embˈʌsk] [US: embˈʌsk]

lógós

chain-horse[UK: tʃeɪn hɔːs] [US: ˈtʃeɪn ˈhɔːrs]

side-horse[UK: saɪd hɔːs] [US: ˈsaɪd ˈhɔːrs]

tracer noun
[UK: ˈtreɪ.sə(r)] [US: ˈtreɪ.sər]

frontlógós főnév

draft dodger noun
[UK: drɑːft ˈdɒ.dʒə(r)] [US: ˈdræft ˈdɑː.dʒər]

quitter noun
[UK: ˈkwɪ.tə(r)] [US: ˈkwɪ.tər]

You can find it in:

węgierskiangielski