Maďarčina-Angličtina slovník »

kifarag meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kifarag

carve [carved, carved, carving, carves]◼◼◼ verb
[UK: kɑːv] [US: ˈkɑːrv]

cut out◼◻◻ verb
[UK: kʌt ˈaʊt] [US: ˈkət ˈaʊt]

cut [cut, cut, cutting, cuts]◼◻◻ irregular verb
[UK: kʌt kʌt kʌt] [US: ˈkət ˈkət ˈkət]

adze [adzes] noun
[UK: ædz] [US: ædz]

carve out verb

grave [graved, graved | graven] irregular verb
[UK: ɡreɪv] [US: ˈɡreɪv]

shapen verb
[UK: ˈʃeɪ.pən] [US: ˈʃeɪ.pən]

kifarag (szobrot) ige

sculpt [sculpted, sculpted, sculpting, sculpts]◼◼◼ verb
[UK: skʌlpt] [US: ˈskəlpt]

kifaragás főnév

shaping noun
[UK: ˈʃeɪp.ɪŋ] [US: ˈʃeɪp.ɪŋ]

durván kifarag

spal[UK: spˈal] [US: spˈæl]

durván kifaragott

rough-hewn[UK: rʌf hjuːn] [US: ˈrəf ˈhjuːn]

durván kifaragott (kő)

rough-finished[UK: rʌf ˈfɪ.nɪʃt] [US: ˈrəf ˈfɪ.nɪʃt]

egy darabból kifaragott főnév
menny

monoid noun
[UK: mˈɒnəʊˌɪd] [US: mˈɑːnoʊˌɪd]

márványt nagyjából kifaragó szobrász műv

rougher-out[UK: ˈrʌ.fə(r) ˈaʊt] [US: ˈrʌ.fər ˈaʊt]

négyoldalúra kifarag

square off[UK: skweə(r) ɒf] [US: ˈskwer ˈɒf]

szobrot fából kifarag

cut a statue out of wood[UK: kʌt ə ˈstæ.tʃuː ˈaʊt əv wʊd] [US: ˈkət ə ˈstæ.ˌtʃuː ˈaʊt əv ˈwʊd]

szobrot kifarag

hew out a statue[UK: hjuː ˈaʊt ə ˈstæ.tʃuː] [US: ˈhjuː ˈaʊt ə ˈstæ.ˌtʃuː]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina