Maďarčina-Angličtina slovník » felfordulás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felfordulás főnév

mess◼◼◼ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

commotion◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

confusion◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

tumult◼◼◻ noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

turmoil◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

clutter◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

upheaval◼◻◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈhiː.vəl] [US: əp.ˈhiː.vəl]

upset◼◻◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset]

upsetting◼◻◻ noun
[UK: ʌp.ˈset.ɪŋ] [US: ʌp.ˈset.ɪŋ]

bobbery noun
[UK: ˈbɒ.bə.rɪ] [US: ˈbɑː.bə.riː]

bouleversement noun
[UK: bˈuːlɪvˌɜːsmənt] [US: bˈuːlɪvˌɜːsmənt]

cataclysm noun
[UK: ˈkæ.tə.klɪ.zəm] [US: ˈkæ.tə.ˌklɪ.səm]

combustion noun
[UK: kəm.ˈbʌs.tʃən] [US: kəm.ˈbəs.tʃən]

convulsion noun
[UK: kən.ˈvʌl.ʃn̩] [US: kən.ˈvəl.ʃn̩]

earthquake noun
[UK: ˈɜːθ.kweɪk] [US: ˈɝːθ.ˌkwek]

hoopla noun
[UK: ˈhuː.ˌplɑː] [US: ˈhuː.ˌplɑː]

huddle noun
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

hurly-burly noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

hurry-scurry noun
[UK: ˈhʌ.ri ˈskʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri ˈskɜː.ri]

hurry-skurry noun
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

kerfuffle noun
[UK: kərˈ.fə.fəl] [US: kər.ˈfə.fəl]

mix noun
[UK: mɪks] [US: ˈmɪks]

mix-up noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

muddle noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

mull noun
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

somersault noun
[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

somerset noun
[UK: ˈsʌ.mə.sət] [US: ˈsʌ.mər.ˌset]

subversion noun
[UK: səb.ˈvɜːʃ.n̩] [US: səb.ˈvɝː.ʒən]

to-do noun
[UK: tuː duː] [US: ˈtuː ˈduː]

topsy-turvy noun
[UK: ˈtɑːp.si ˈtɜː.vi] [US: ˈtɑːp.si ˈtɝː.vi]

topsy-turvydom noun
[UK: ˈtɑːp.si] [US: ˈtɑːp.si]

tumble noun
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

turbulence noun
[UK: ˈtɜː.bjʊ.ləns] [US: ˈtɝː.bjə.ləns]

turning over noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈoʊv.r̩]

turnover noun
[UK: ˈtɜː.nəʊ.və(r)] [US: ˈtɜːno.ʊ.və(r)]

whoop-de-doo noun
[UK: wuːp də ˈduː] [US: ˈwuːp ˈdiː ˈduː]

felfordulás (átv) főnév

hoo-ha noun
[UK: huː hɑː] [US: ˈhuː ˈhɑː]

tangled skein noun
[UK: ˈtæŋ.ɡl̩d skeɪn] [US: ˈtæŋ.ɡl̩d ˈskeɪn]

felfordulásban levő melléknév

confounded adjective
[UK: kən.ˈfaʊn.dɪd] [US: kən.ˈfaʊn.dəd]

felfordulást csinál

play hob[UK: ˈpleɪ hɒb] [US: ˈpleɪ ˈhɑːb]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies