dicţionar Maghiar-Englez »

felfordulás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
felfordulás

mess [messes]◼◼◼ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

commotion [commotions]◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

upheaval [upheavals]◼◼◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈhiː.vəl] [US: əp.ˈhiː.vəl]

confusion [confusions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

turmoil◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

upset [upsets]◼◻◻ noun
[UK: ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset]

clutter [clutters]◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

tumult [tumults]◼◻◻ noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

mix [mixes]◼◻◻ noun
[UK: mɪks] [US: ˈmɪks]

kerfuffle◼◻◻ noun
[UK: kərˈ.fə.fəl] [US: kər.ˈfə.fəl]

turnover [turnovers]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.nəʊ.və(r)] [US: ˈtɜːno.ʊ.və(r)]

turbulence [turbulences]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.bjʊ.ləns] [US: ˈtɝː.bjə.ləns]

upsetting◼◻◻ noun
[UK: ʌp.ˈset.ɪŋ] [US: ʌp.ˈset.ɪŋ]

convulsion [convulsions] noun
[UK: kən.ˈvʌl.ʃn̩] [US: kən.ˈvəl.ʃn̩]

cataclysm [cataclysms] noun
[UK: ˈkæ.tə.klɪ.zəm] [US: ˈkæ.tə.ˌklɪ.səm]

earthquake [earthquakes] noun
[UK: ˈɜːθ.kweɪk] [US: ˈɝːθ.ˌkwek]

hoopla noun
[UK: ˈhuː.ˌplɑː] [US: ˈhuː.ˌplɑː]

huddle [huddles] noun
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

muddle [muddles] noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

subversion [subversions] noun
[UK: səb.ˈvɜːʃ.n̩] [US: səb.ˈvɝː.ʒən]

tumble [tumbles] noun
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

bobbery noun
[UK: ˈbɒ.bə.rɪ] [US: ˈbɑː.bə.riː]

bouleversement noun
[UK: bˈuːlɪvˌɜːsmənt] [US: bˈuːlɪvˌɜːsmənt]

combustion [combustions] noun
[UK: kəm.ˈbʌs.tʃən] [US: kəm.ˈbəs.tʃən]

hurly-burly [hurly-burlies] noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

hurry-scurry noun
[UK: ˈhʌ.ri ˈskʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri ˈskɜː.ri]

hurry-skurry noun
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

mix-up [mix-ups] noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

mull [mulled, mulled, mulling, mulls] verb
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

somersault [somersaults] noun
[UK: ˈsʌ.mə.sɔːlt] [US: ˈsʌ.mər.ˌsɒlt]

somerset noun
[UK: ˈsʌ.mə.sət] [US: ˈsʌ.mər.ˌset]

to-do [to-dos] noun
[UK: tuː duː] [US: ˈtuː ˈduː]

topsy-turvy [topsy-turvier, topsy-turviest] adjective
[UK: ˈtɑːp.si ˈtɜː.vi] [US: ˈtɑːp.si ˈtɝː.vi]

topsy-turvydom noun
[UK: ˈtɑːp.si] [US: ˈtɑːp.si]

turning over noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈoʊv.r̩]

whoop-de-doo noun
[UK: wuːp də ˈduː] [US: ˈwuːp ˈdiː ˈduː]

felfordulás (átv) főnév

hoo-ha noun
[UK: huː hɑː] [US: ˈhuː ˈhɑː]

tangled skein noun
[UK: ˈtæŋ.ɡl̩d skeɪn] [US: ˈtæŋ.ɡl̩d ˈskeɪn]

felfordulásban levő melléknév

confounded adjective
[UK: kən.ˈfaʊn.dɪd] [US: kən.ˈfaʊn.dəd]

felfordulást csinál

play hob[UK: ˈpleɪ hɒb] [US: ˈpleɪ ˈhɑːb]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză