Maďarčina-Angličtina slovník »

felbont meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felbont ige

dissolve [dissolved, dissolved, dissolving, dissolves]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈzɒlv] [US: ˌdɪ.ˈzɑːlv]

break up◼◼◻ verb
[UK: breɪk ʌp] [US: ˈbreɪk ʌp]

break down◼◻◻ verb
[UK: breɪk daʊn] [US: ˈbreɪk ˈdaʊn]

resolve [resolved, resolved, resolving, resolves]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

unseal [unsealed, unsealed, unsealing, unseals]◼◻◻ verb

undo [undid, undone, undoing, undoes]◼◻◻ irregular verb
[UK: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdʌn] [US: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdən]

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

disally verb
[UK: dɪsˈali] [US: dɪsˈæli]

disgregate verb
[UK: dɪsɡrˈeɡeɪt] [US: dɪsɡrˈeɡeɪt]

joint [jointed, jointed, jointing, joints] verb
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

ravel out verb
[UK: ˈræ.vəl ˈaʊt] [US: ˈræ.vəl ˈaʊt]

ravel [ravelled, ravelled, ravelling, ravels] verb
[UK: ˈræ.vəl] [US: ˈræ.vəl]

undoes◼◻◻ verb

unpick [unpicked, unpicked, unpicking, unpicks]◼◼◼ verb
[UK: ʌn.ˈpɪk] [US: ʌn.ˈpɪk]

felbont (utat) ige

rip up verb
[UK: rɪp ʌp] [US: ˈrɪp ʌp]

felbont szerződést ige

annul [annulled, annulled, annulling, annuls] verb
[UK: ə.ˈnʌl] [US: ˈæ.nʌl]

felbontás főnév

resolution [resolutions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

definition [definitions]◼◼◻ noun
[UK: ˌde.fɪ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌde.fə.ˈnɪʃ.n̩]

opening [openings]◼◻◻ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

cancellation [cancellations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

cesser noun
[UK: sˈesə] [US: sˈesɚ]

disaffirmation noun
[UK: dˌɪsˌafəmˈeɪʃən] [US: dˌɪsˌæfɚmˈeɪʃən]

disassembly [disassemblies] noun
[UK: disas.sem.bli] [US: disas.sem.bli]

disgregation noun
[UK: dɪsɡrɪɡˈeɪʃən] [US: dɪsɡrɪɡˈeɪʃən]

dissociation [dissociations] noun
[UK: dɪ.ˌsəʊ.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: dɪˌso.ʊ.sɪ.ˈeɪʃ.n̩]

undoing noun
[UK: ʌn.ˈduːɪŋ] [US: ʌn.ˈduːɪŋ]

felbontás (tervé) főnév

breakdown [breakdowns]◼◼◼ noun
[UK: ˈbreɪk.daʊn] [US: ˈbreɪk.ˌdaʊn]

felbontatlan melléknév

unopened◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈəʊ.pənd] [US: ʌnˈo.ʊ.pənd]

felbonthatatlan melléknév

indissoluble◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩] [US: ˌɪn.dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩]

indecomposable adjective
[UK: ˈɪn.ˌdiːk.əm.ˈpəʊ.zəbl] [US: ˌɪn.diːk.əmˈpo.ʊ.zə.bəl]

undecomposable adjective
[UK: ˌʌnˌdiːkəmˈpəʊzəbl ] [US: ʌnˌdikəmˈpoʊzəbl ]

felbonthatatlanság főnév

indissolubility noun
[UK: ˌɪndˌɪsəluːbˈɪlɪti] [US: ˌɪndˌɪsəluːbˈɪlɪɾi]

felbontható melléknév

decomposable adjective
[UK: ˌdiːkəmˈpəʊzəbl ] [US: ˌdikəmˈpoʊzəbl ]

dissociable◼◼◻ adjective
[UK: dɪˈso.ʊʃ.jəbl] [US: dɪˈso.ʊ.ʃiːə.bəl]

felbonthatóság (házasságé) főnév

dissolubility noun
[UK: dɪ.ˌsɒ.ljʊ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: dɪ.ˌsɒ.ljʊ.ˈbɪ.lɪ.ti]

felbontja a postáját

open one's post[UK: ˈəʊ.pən wʌnz pəʊst] [US: ˈoʊ.pən wʌnz poʊst]

felbontja házasságát ige

unmarry verb
[UK: ˌʌnˈmæri ] [US: ʌnˈmɛri ]

felbontó melléknév

decomposing adjective
[UK: ˌdiːk.əm.ˈpəʊz.ɪŋ] [US: ˌdiːk.əmˈpo.ʊz.ɪŋ]

dissolve-in adjective
[UK: dɪ.ˈzɒlv ɪn] [US: ˌdɪ.ˈzɑːlv ɪn]

felbontó melléknév
jog

resolutory adjective
[UK: rˈezəlˌuːtəri] [US: rˈezəluːtˌoːri]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina