Maďarčina-Angličtina slovník » felülvizsgál meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felülvizsgál ige

review◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

revise◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈvaɪz] [US: rɪ.ˈvaɪz]

check up◼◻◻ verb
[UK: tʃek ʌp] [US: ˈtʃek ʌp]

examine◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn] [US: ɪg.ˈzæ.mən]

reconsider◼◻◻ verb
[UK: ˌriːk.ən.ˈsɪ.də(r)] [US: ˌrik.ən.ˈsɪ.dər]

supervise◼◻◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

survey◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

censure verb
[UK: ˈsen.ʃə(r)] [US: ˈsen.ʃər]

check verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

vet verb
[UK: vet] [US: ˈvet]

felülvizsgál (vmit) ige

give something the once-over verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə wʌns ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə ˈwəns ˈoʊv.r̩]

felülvizsgálat főnév

review◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

audits◼◼◻ noun

revision◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ri.ˈvɪʒ.n̩]

audit◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.dɪt] [US: ˈɒ.dət]

check◼◻◻ noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

re-examination◼◻◻ noun
[UK: riː ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈreɪ ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

supervision◼◻◻ noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈvɪʒ.n̩] [US: ˌsuː.pər.ˈvɪʒ.n̩]

verification◼◻◻ noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

perambulation noun
[UK: pə.ˌræm.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: pə.ˌræm.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

survey noun
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

felülvizsgálati melléknév

revisionary adjective
[UK: ˌriːˈvɪʒnəri ] [US: ˌriˈvɪʒəˌnɛri ]

revisory adjective
[UK: rɪ.ˈvaɪ.zə.rɪ] [US: rɪ.ˈvaɪ.zə.riː]

felülvizsgálati (jelentés, jegyzőkönyv) melléknév

inspectional adjective
[UK: ɪnˈspɛkʃən(ə)l ] [US: ɪnˈspɛkʃən(ə)l ]

felülvizsgálatlan melléknév

uninspected adjective
[UK: ˌʌnɪnˈspɛktɪd ] [US: ʌnɪnˈspɛktɪd ]

felülvizsgálható melléknév

revisable◼◼◼ adjective
[UK: rɪˈvaɪzəbl ] [US: rɪˈvaɪzəbl ]

re-examinable adjective
[UK: riː] [US: ˈreɪ]

felülvizsgálás főnév

inspection◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈspek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈspek.ʃn̩]

reconsideration◼◼◼ noun
[UK: ˌriːk.ən.ˈsɪ.də(r)] [US: rik.ən.ˌsɪ.də.ˈreɪ.ʃən]

check noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

checkage noun
[UK: tʃˈekɪdʒ] [US: tʃˈekɪdʒ]

felülvizsgáló főnév

examinant noun
[UK: eɡzˈamɪnənt] [US: eɡzˈæmɪnənt]

orvosi felülvizsgálat

medical checkup[UK: ˈme.dɪk.l̩ ˈtʃekʌp] [US: ˈme.dək.l̩ ˈtʃeˌkəp]

selyemszárító és felülvizsgáló helyiség

testing-house[UK: ˈtest.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈtest.ɪŋ ˈhaʊs]

termék minőségi felülvizsgálat

product quality review (PQR)[UK: ˈprɒ.dʌkt ˈkwɒ.lɪ.ti rɪ.ˈvjuː] [US: ˈprɑː.dəkt ˈkwɑː.lə.ti ˌri.ˈvjuː]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies