Maďarčina-Angličtina slovník »

elfogultság meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elfogultság főnév

bias [biases]◼◼◼ noun
[UK: ˈbaɪəs] [US: ˈbaɪəs]

prejudice [prejudices]◼◼◻ noun
[UK: ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈpre.dʒə.dəs]

partiality◼◼◻ noun
[UK: ˌpɑː.ʃɪ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ˌpɑːr.ʃi.ˈæ.lə.ti]

fondness◼◻◻ noun
[UK: ˈfɒnd.nəs] [US: ˈfɑːnd.nəs]

prepossession◼◻◻ noun
[UK: ˌpriː.pə.ˈzeʃ.n̩] [US: ˌpriː.pə.ˈzeʃ.n̩]

one-sidedness◼◻◻ noun
[UK: wʌn] [US: wʌn]

lopsidedness noun
[UK: ˈlɒpˈsaɪdɪdnəs ] [US: ˈlɑpˈsaɪdɪdnəs ]

narrow-mindedness noun
[UK: ˈnæ.rəʊ ˈmaɪn.dəd.nəs] [US: ˈnero.ʊ ˈmaɪn.dəd.nəs]

self-consciousness noun
[UK: self ˈkɒn.ʃə.snəs] [US: ˈself ˈkɑːn.ʃə.snəs]

infatuation [infatuations]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌfæ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌfæ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

elfogultság nélkül melléknév

unabashed adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈbæʃt] [US: ˌʌ.nə.ˈbæʃt]

elfogultság nélküli melléknév

unbiased◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈbaɪəst] [US: ˌʌn.ˈbaɪəst]

unbiassed◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈbaɪəst] [US: ˌʌn.ˈbaɪəst]

elfogultság (vm)vel szemben főnév

prejudice against something noun
[UK: ˈpre.dʒʊ.dɪs ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpre.dʒə.dəs ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

elfogultság vk irányában

bias towards somebody[UK: ˈbaɪəs tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbaɪəs tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

helyi elfogultság főnév

parochialism noun
[UK: pə.ˈrəʊk.ɪə.lɪ.zəm] [US: pəˈro.ʊk.ɪə.lɪ.zəm]

parocialism noun
[UK: pˈarəʊʃəlˌɪzəm] [US: pˈæroʊʃəlˌɪzəm]

nacionalista elfogultság

nationalist bias[UK: ˈnæ.ʃnə.lɪst ˈbaɪəs] [US: ˈnæ.ʃə.nə.ləst ˈbaɪəs]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina