Maďarčina-Angličtina slovník »

cseng meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
cseng

ring [rang, rung, ringing, rings]◼◼◼ irregular verb
[UK: rɪŋ ræŋ rʌŋ] [US: ˈrɪŋ ˈræŋ ˈrəŋ]

sound [sounded, sounded, sounding, sounds]◼◼◻ verb
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

rang◼◼◻ verb
[UK: ræŋ] [US: ˈræŋ]

sing [sang, sung, singing, sings]◼◻◻ irregular verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

tinkle [tinkled, tinkled, tinkling, tinkles]◼◻◻ verb
[UK: ˈtɪŋk.l̩] [US: ˈtɪŋk.l̩]

clang [clanged, clanged, clanging, clangs]◼◻◻ verb
[UK: klæŋ] [US: ˈklæŋ]

ring out◼◻◻ verb
[UK: rɪŋ ˈaʊt] [US: ˈrɪŋ ˈaʊt]

chink [chinked, chinked, chinking, chinks] verb
[UK: tʃɪŋk] [US: ˈtʃɪŋk]

ting [tinged, tinged, tinging, tings] verb
[UK: tɪŋ] [US: ˈtɪŋ]

clank [clanked, clanked, clanking, clanks] verb
[UK: klæŋk] [US: ˈklæŋk]

ring rang rung verb
[UK: rɪŋ ræŋ rʌŋ] [US: ˈrɪŋ ˈræŋ ˈrəŋ]

tang [tangs] noun
[UK: tæŋ] [US: ˈtæŋ]

cseng (fül) ige

tingle [tingled, tingled, tingling, tingles]◼◼◼ verb
[UK: ˈtɪŋ.ɡl̩] [US: ˈtɪŋ.ɡl̩]

cseng a füle

his ears are buzzing[UK: hɪz ɪəz ə(r) ˈbʌz.ɪŋ] [US: ˈhɪz ˈɪrz ˈɑːr ˈbʌz.ɪŋ]

cseng a fülem

my ears are ringing◼◼◼[UK: maɪ ɪəz ə(r) ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈmaɪ ˈɪrz ˈɑːr ˈrɪŋɪŋ]

cseng-bong

chime [chimed, chimed, chiming, chimes] verb
[UK: tʃaɪm] [US: ˈtʃaɪm]

ding-dong [ding-dongs] noun
[UK: ˈdɪŋ donɡ] [US: ˈdɪŋ ˈdɒŋ]

peal [pealed, pealed, pealing, peals] verb
[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

csengés

ring [rings]◼◼◼ noun
[UK: rɪŋ] [US: ˈrɪŋ]

ringing◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈrɪŋɪŋ]

clink [clinks]◼◻◻ noun
[UK: klɪŋk] [US: ˈklɪŋk]

timbre [timbres]◼◻◻ noun
[UK: ˈtæm.brə] [US: ˈtɪm.bər]

tinkle [tinkles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɪŋk.l̩] [US: ˈtɪŋk.l̩]

chink [chinks] noun
[UK: tʃɪŋk] [US: ˈtʃɪŋk]

singing noun
[UK: ˈsɪŋɪŋ] [US: ˈsɪŋɪŋ]

ting [tings] noun
[UK: tɪŋ] [US: ˈtɪŋ]

clangor noun
[UK: ˈklæŋə ] [US: ˈklæŋər ]

clangour noun
[UK: ˈklæŋə(r)] [US: ˈklæŋər]

timber [timbers] noun
[UK: ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈtɪm.bər]

tinkling adjective
[UK: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ]

tintinnabulum [tintinnabula] noun
[UK: tˌɪntɪnˈabjʊləm] [US: tˌɪntɪnˈæbjʊləm]

csengés (fegyveré, trombitáé) főnév

clang [clangs]◼◼◼ noun
[UK: klæŋ] [US: ˈklæŋ]

csengés (fülé) (tinnitus) főnév

tingle noun
[UK: ˈtɪŋ.ɡl̩] [US: ˈtɪŋ.ɡl̩]

csengés-bongás főnév

ding-dong [ding-dongs] noun
[UK: ˈdɪŋ donɡ] [US: ˈdɪŋ ˈdɒŋ]

Csengess!

Ring the bell![UK: rɪŋ ðə bel] [US: ˈrɪŋ ðə ˈbel]

csenget ige

ring [rang, rung, ringing, rings]◼◼◼ irregular verb
[UK: rɪŋ ræŋ rʌŋ] [US: ˈrɪŋ ˈræŋ ˈrəŋ]

rang◼◼◻ verb
[UK: ræŋ] [US: ˈræŋ]

ring the bell◼◼◻ verb
[UK: rɪŋ ðə bel] [US: ˈrɪŋ ðə ˈbel]

clang [clanged, clanged, clanging, clangs] verb
[UK: klæŋ] [US: ˈklæŋ]

csenget ige
biz

tintinnabulate verb
[UK: tˌɪntɪnˈabjʊlˌeɪt] [US: tˌɪntɪnˈæbjʊlˌeɪt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina