Maďarčina-Angličtina slovník » beiktat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
beiktat ige

put in◼◼◼ verb
[UK: ˈpʊt ɪn] [US: ˈpʊt ɪn]

inaugurate◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈnɔː.ɡjʊ.reɪt] [US: ˌɪ.ˈnɒ.ɡjə.ˌret]

intercalate◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈtɜːk.ə.leɪt] [US: ɪn.ˈtɜːrk.ə.ˌleɪt]

appoint for life verb
[UK: ə.ˈpɔɪnt fɔː(r) laɪf] [US: ə.ˌpɔɪnt ˈfɔːr ˈlaɪf]

foist verb
[UK: fɔɪst] [US: ˌfɔɪst]

immatriculate verb
[UK: ˌɪmətrˈɪkjʊlˌeɪt] [US: ˌɪmətrˈɪkjʊlˌeɪt]

inset verb
[UK: ˌɪn.ˈset] [US: ˈɪn.ˌset]

install verb
[UK: ɪn.ˈstɔːl] [US: ˌɪn.ˈstɒl]

record verb
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

register verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

throw in verb
[UK: ˈθrəʊ ɪn] [US: ˈθroʊ ɪn]

beiktat ige
GB

enrol verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

beiktat ige
US

enroll verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

beiktat (állásba) ige

induct verb
[UK: ɪn.ˈdʌkt] [US: ˌɪn.ˈdəkt]

beiktat (hivatalba) ige

invest verb
[UK: ɪn.ˈvest] [US: ˌɪn.ˈvest]

beiktatás

installation◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.n̩]

inauguration◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˌnɔː.ɡjʊ.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɒ.ɡjə.ˈreɪʃ.n̩]

investiture◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈve.stɪ.tʃə(r)] [US: ˌɪn.ˈve.stə.tʃər]

investment◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈvest.mənt] [US: ˌɪn.ˈvest.mənt]

admittance noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

incorporation noun
[UK: ɪnˌk.ɔː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪnˌk.ɔːr.pə.ˈreɪʃ.n̩]

induction noun
[UK: ɪn.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdək.ʃn̩]

intercalation[UK: ɪn.ˌtɜːk.ə.ˈleɪ.ʃən] [US: ɪn.ˌtɜːrk.ə.ˈleɪ.ʃən]

interlining noun
[UK: ˌɪntəlˈaɪnɪŋ] [US: ˌɪntɚlˈaɪnɪŋ]

recording noun
[UK: rɪˈk.ɔːd.ɪŋ] [US: rəˈk.ɔːrd.ɪŋ]

registration noun
[UK: ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌre.dʒə.ˈstreɪʃ.n̩]

registry noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈre.dʒə.stri]

beiktatási melléknév

inaugural◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.ɡjʊ.rəl] [US: ˌɪ.ˈnɒ.ɡə.rəl]

beiktató főnév

inaugurator noun
[UK: ɪˈnɔːgjʊreɪtə ] [US: ɪˈnɔgjərɪtər ]

beiktatott (hang, szótag) melléknév

epenthetic adjective
[UK: ˌe.pen.ˈθe.tɪk] [US: e.pən.ˈθe.tɪk]

beiktatva vki által

appointed for life by somebody[UK: ə.ˈpɔɪn.tɪd fɔː(r) laɪf baɪ ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˌpɔɪn.təd ˈfɔːr ˈlaɪf baɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

birtokba beiktatási adó

sasine[UK: sˈasaɪn] [US: sˈæsaɪn]

elnöki tisztségbe beiktat

chair[UK: tʃeə(r)] [US: ˈtʃer]

esküdtszék beiktatása

array[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

hangbeiktatás főnév

epenthesis noun
[UK: ˈepənθəsˌɪs] [US: ˈepənθəsˌɪs]

hivatali állásba beiktat vkt

invest somebody with an office[UK: ɪn.ˈvest ˈsʌm.bə.di wɪð ən ˈɒf.ɪs] [US: ˌɪn.ˈvest ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈæn ˈɑːf.əs]

jelenetet közbeiktat ige

intercut verb
[UK: ˌɪn.təˈkʌt] [US: ˌɪn.təˈkʌt]

közbeiktat ige

insert◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈsɜːt] [US: ˌɪn.ˈsɝːt]

foist verb
[UK: fɔɪst] [US: ˌfɔɪst]

sandwich verb
[UK: ˈsæn.wɪdʒ] [US: ˈsæn.wɪdʒ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies