Maďarčina-Angličtina slovník »

bajba jut meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bajba jut

run into trouble◼◼◼[UK: rʌn ˈɪn.tə ˈtrʌb.l̩] [US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː ˈtrʌb.l̩]

catch a packet[UK: kætʃ ə ˈpækɪt] [US: ˈkætʃ ə ˈpækət]

get a packet[UK: ˈɡet ə ˈpækɪt] [US: ˈɡet ə ˈpækət]

get into a muddle[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ə ˈmʌd.l̩] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ə ˈmʌd.l̩]

get into a pickle[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ə ˈpɪk.l̩] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ə ˈpɪk.l̩]

get into a spin[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ə spɪn] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ə ˈspɪn]

get into hot water[UK: ˈɡet ˈɪn.tə hɒt ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː hɑːt ˈwɒ.tər]

get knocked[UK: ˈɡet nɒkt] [US: ˈɡet ˈnɑːkt]

go into a spin[UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ə spɪn] [US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː ə ˈspɪn]

stop a packet[UK: stɒp ə ˈpækɪt] [US: ˈstɑːp ə ˈpækət]

bajba jutott hajók segítségére siet főnév

foy [foys] noun
[UK: ˌfɔɪ] [US: ˌfɔɪ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina