Maďarčina-Angličtina slovník »

búg meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
búg főnév
GB

whirr [whirrs]◼◼◼ noun
[UK: wɜː(r)] [US: wɝːr]

búg

hum◼◼◻ noun
[UK: hʌm] [US: ˈhəm]

coo [coos]◼◼◻ noun
[UK: kuː] [US: ˈkuː]

sing [sang, sung, singing, sings]◼◻◻ irregular verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

sound [sounds]◼◻◻ noun
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

boom [booms]◼◻◻ noun
[UK: buːm] [US: ˈbuːm]

búg főnév
US

whir [whirs]◼◻◻ noun
[UK: wɜː(r)] [US: wɝːr]

búg

drone [drones]◼◻◻ noun
[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

burr [burrs]◼◻◻ noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

wail [wailed, wailed, wailing, wails]◼◻◻ verb
[UK: weɪl] [US: ˈweɪl]

bur [burs] noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

zoom [zoomed, zoomed, zooming, zooms] verb
[UK: zuːm] [US: ˈzuːm]

búgat (vadkan) ige

brim [brimmed, brimmed, brimming, brims] verb
[UK: brɪm] [US: ˈbrɪm]

búgattyú főnév

bull-roarer noun
[UK: bʊl ˈrɔː.rə] [US: ˈbʊl ˈrɔː.rə]

thunderstick noun
[UK: θˈʌndəstˌɪk] [US: θˈʌndɚstˌɪk]

búgás főnév

whirring◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːr.ɪŋ] [US: ˈwɜːr.ɪŋ]

droning◼◻◻ noun
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

roar [roars]◼◻◻ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

copulation [copulations] noun
[UK: ˌkɒ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɒ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

roaring noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

búgás (kocáé) (oestrus suis) főnév

heat noun
[UK: hiːt] [US: ˈhiːt]

búgásmentes melléknév
távk

hum-free adjective
[UK: hʌm friː] [US: ˈhəm ˈfriː]

búgó

droning◼◼◼ adjective
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

abuzz adjective
[UK: ə.ˈbʌz] [US: ə.ˈbʌz]

copulative adjective
[UK: ˈkɒ.pjʊ.lə.tɪv] [US: ˈkɒ.pjʊ.lə.tɪv]

roaring noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

búgó csiga főnév

whirligig [whirligigs] noun
[UK: ˈwɜː.lɪ.ɡɪɡ] [US: ˈwɝː.lɪ.ɡɪɡ]

búgócsiga főnév

top [tops]◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

spinning top◼◼◻ noun
[UK: ˈspɪn.ɪŋ tɒp] [US: ˈspɪn.ɪŋ ˈtɑːp]

whirligig [whirligigs]◼◻◻ noun
[UK: ˈwɜː.lɪ.ɡɪɡ] [US: ˈwɝː.lɪ.ɡɪɡ]

spinning-top◼◻◻ noun
[UK: ˈspɪn.ɪŋ tɒp] [US: ˈspɪn.ɪŋ ˈtɑːp]

gyroscope top noun
[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

humming top noun
[UK: ˈhʌm.ɪŋ tɒp] [US: ˈhʌm.ɪŋ ˈtɑːp]

humming-top noun
[UK: ˈhʌm.ɪŋ tɒp] [US: ˈhʌm.ɪŋ ˈtɑːp]

peg-top noun
[UK: peɡ tɒp] [US: ˈpeɡ ˈtɑːp]

pegtop noun

ring-taw noun
[UK: rɪŋ tɔː] [US: ˈrɪŋ tɔː]

búgócsiga vas vége

peg[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

szirénabúgás főnév

banshee [banshees]◼◼◼ noun
[UK: bæn.ˈʃiː] [US: bæn.ˈʃiː]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina