Maďarčina-Angličtina slovník »

átüt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
átüt ige

punch [punched, punched, punching, punches]◼◼◼ verb
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

penetrate [penetrated, penetrated, penetrating, penetrates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt] [US: ˈpe.nə.ˌtret]

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◼◼ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

jump [jumped, jumped, jumping, jumps] verb
[UK: dʒʌmp] [US: ˈdʒəmp]

set off verb
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

show through verb
[UK: ʃəʊ θruː] [US: ˈʃoʊ θruː]

strike through verb
[UK: straɪk θruː] [US: ˈstraɪk θruː]

weep [wept, wept, weeping, weeps] irregular verb
[UK: wiːp wept wept] [US: ˈwiːp ˈwept ˈwept]

átütemez ige

reschedule [rescheduled, rescheduled, rescheduling, reschedules]◼◼◼ verb
[UK: ˌriː.ˈʃe.djuːl] [US: ri.ˈske.dʒuːl]

rephase verb

átütemezés ige

reschedule [rescheduled, rescheduled, rescheduling, reschedules]◼◼◼ verb
[UK: ˌriː.ˈʃe.djuːl] [US: ri.ˈske.dʒuːl]

átütés főnév

counter-draw noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) drɔː] [US: ˈkaʊn.tər ˈdrɒ]

flash-over noun
[UK: flæʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈflæʃ ˈoʊv.r̩]

flashback [flashbacks] noun
[UK: ˈflæʃ.bæk] [US: ˈflæʃ.ˌbæk]

átütés (hátlapé a fedőlapon) (átv) főnév

show-through noun
[UK: ʃəʊ θruː] [US: ˈʃoʊ θruː]

átütés (írógéppel) (átv) főnév

strikeover◼◼◼ noun
[UK: strˈaɪkəʊvə] [US: strˈaɪkoʊvɚ]

átütéses másolat főnév

carbon [carbons] noun
[UK: ˈkɑː.bən] [US: ˈkɑːr.bən]

átütési szilárdság

spark-resistance[UK: spɑːk rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈspɑːrk rə.ˈzɪ.stəns]

átütési távolság

sparking-distance[UK: ˈspɑːkɪŋ ˈdɪ.stəns] [US: ˈspɑːrkɪŋ ˈdɪ.stəns]

átütő erejét vesztett golyó

spent ball[UK: spent bɔːl] [US: ˈspent ˈbɒl]

spent bullet[UK: spent ˈbʊ.lɪt] [US: ˈspent ˈbʊ.lət]

átütő erejű

smashing[UK: ˈsmæʃ.ɪŋ] [US: ˈsmæʃ.ɪŋ]

átütő erejű csapás főnév

floorer [floorers] noun
[UK: ˈflɔː.rə] [US: flɔː.rər]

átütő feszültség

flash-over voltage[UK: flæʃ ˈəʊv.ə(r) ˈvəʊl.tɪdʒ] [US: ˈflæʃ ˈoʊv.r̩ ˈvoʊl.tɪdʒ]

átütő siker

roaring success◼◼◼[UK: ˈrɔːr.ɪŋ sək.ˈses] [US: ˈrɔːr.ɪŋ sək.ˈses]

eclat noun
[UK: ˈeɪ.klɑː] [US: eɪ.ˈklɑː]

reverberating success[UK: rɪ.ˈvɜː.bə.reɪt.ɪŋ sək.ˈses] [US: rɪ.ˈvɝː.bə.ˌret.ɪŋ sək.ˈses]

átütő tű főnév

pricker [prickers] noun
[UK: ˈprɪkə(r)] [US: ˈprɪkər]

átütőképesség főnév

penetrating power◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt.ɪŋ ˈpaʊə(r)] [US: ˈpe.nə.ˌtret.ɪŋ ˈpaʊər]

átütőpapír főnév

manifold paper noun
[UK: ˈmæ.nɪ.fəʊld ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈmæ.nɪfoʊld ˈpeɪ.pər]

átütőszikra vill

jump-spark[UK: dʒʌmp spɑːk] [US: ˈdʒəmp ˈspɑːrk]

adósság-átütemezés főnév

debt rescheduling noun
[UK: det ˌriː.ˈʃe.djuːl.ɪŋ] [US: ˈdet ri.ˈske.dʒuːl.ɪŋ]

az áram átüt a szikraközön (átv)

the current sparks the gap[UK: ðə ˈkʌ.rənt spɑːks ðə ɡæp] [US: ðə ˈkɜː.rənt ˈspɑːrks ðə ˈɡæp]

labda átütése jobb oldalról bal szélre

pull[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

páncélátütő képesség

armour defeating power[UK: ˈɑː.mə(r) dɪ.ˈfiːt.ɪŋ ˈpaʊə(r)] [US: ˈɑːr.mər də.ˈfiːt.ɪŋ ˈpaʊər]

páncélátütőképesség főnév

penetrating power noun
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt.ɪŋ ˈpaʊə(r)] [US: ˈpe.nə.ˌtret.ɪŋ ˈpaʊər]

szikraátütés főnév
vill

sparkover noun
[UK: spˈɑːkəʊvə] [US: spˈɑːrkoʊvɚ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina