Maďarčina-Angličtina slovník » ám meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ám határozószó

however◼◼◼ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

truly◼◼◻ adverb
[UK: ˈtruː.li] [US: ˈtruː.li]

Ám legyen!

So let it be![UK: ˈsəʊ let ɪt bi] [US: ˈsoʊ ˈlet ˈɪt bi]

ám menjen, ha mennie kell

let her go and need be[UK: let hɜː(r) ɡəʊ ənd niːd bi] [US: ˈlet hər ˈɡoʊ ænd ˈniːd bi]

ámbra főnév

ambergris◼◼◼ noun
[UK: ˈæm.bə.ɡriːs] [US: ˈæm.bər.ˌɡrɪs]

ámbrafa (Liquidambar) főnév

liquidambar◼◼◼ noun
[UK: lˈɪkwɪdˌambɑː] [US: lˈɪkwɪdˌæmbɑːr]

ámbráscet (Physeter catodon)

sperm whale[UK: spɜːm weɪl] [US: ˈspɝːm ˈweɪl]

ámbár kötőszó

although◼◼◼ conjunction
[UK: ɔːl.ˈðəʊ] [US: ˌɒlˈðo.ʊ]

though◼◼◼ conjunction
[UK: ðəʊ] [US: ˈðoʊ]

albeit◼◻◻ conjunction
[UK: ˌɔːl.ˈbiːɪt] [US: ɒl.ˈbiːət]

however◼◻◻ conjunction
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

ámbár kötőszó
US

altho conjunction
[UK: ˈɔːlθəʊ] [US: ˈɔːlθoʊ]

ámde

but◼◼◼ conjunction
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

however◼◼◻ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

ámen főnév

amen◼◼◼ noun
[UK: ˌɑː.ˈmen] [US: e.ˈmen]

áment mond (vmre) (átv)

say amen to something[UK: ˈseɪ ˌɑː.ˈmen tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈseɪ e.ˈmen ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ámis (személy, szekta) főnév

Amish◼◼◼ noun

ámis (vallású) melléknév

Amish◼◼◼ adjective

ámokfutás

amuck◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈmʌk] [US: ə.ˈmək]

amok◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈmɒk] [US: ə.ˈmək]

joyriding

running amok (running amuck) noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ ə.ˈmɒk] [US: ˈrʌn.ɪŋ ə.ˈmək]

ámokfutást rendez

run amok[UK: rʌn ə.ˈmɒk] [US: ˈrən ə.ˈmək]

run amuck[UK: rʌn ə.ˈmʌk] [US: ˈrən ə.ˈmək]

ámokfutó melléknév

amok◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈmɒk] [US: ə.ˈmək]

amuck◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈmʌk] [US: ə.ˈmək]

ámokfutóvá tesz

amok[UK: ə.ˈmɒk] [US: ə.ˈmək]

Ámor főnév

Cupid◼◼◼ noun
[UK: ˈkjuː.pɪd] [US: ˈkjuː.pəd]

bow-boy noun
[UK: baʊ ˌbɔɪ] [US: ˈbaʊ ˌbɔɪ]

Ámos

Amos[UK: ˈeɪ.məs] [US: ˈeɪ.məs]

ámul ige

wonder◼◼◼ verb
[UK: ˈwʌn.də(r)] [US: ˈwʌn.dər]

i wonder verb

ámulat főnév

amazement◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈmeɪz.mənt] [US: ə.ˈmeɪz.mənt]

surprise◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

ámulatba ejt

amaze[UK: ə.ˈmeɪz] [US: ə.ˈmeɪz]

astonish verb
[UK: ə.ˈstɒ.nɪʃ] [US: ə.ˈstɑː.nɪʃ]

astound verb
[UK: ə.ˈstaʊnd] [US: ə.ˈstaʊnd]

carry somebody off his feet[UK: ˈkæ.ri ˈsʌm.bə.di ɒf hɪz fiːt] [US: ˈkæ.ri ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf ˈhɪz ˈfiːt]

sweep off his feet[UK: swiːp ɒf hɪz fiːt] [US: ˈswiːp ˈɒf ˈhɪz ˈfiːt]

sweep somebody off his feet[UK: swiːp ˈsʌm.bə.di ɒf hɪz fiːt] [US: ˈswiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf ˈhɪz ˈfiːt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies