Engelsk-Ungarsk ordbok » photograph betyr ungarsk

EngelskUngarsk
photograph verb
[UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf]
[US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

fénykép főnév

fényképez ige

fotó főnév

fotózik

kép főnév

levesz ige

photograph well [UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf wel]
[US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf ˈwel]

fotogén arcú

photographed side-face [UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːft saɪd feɪs]
[US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːft ˈsaɪd ˈfeɪs]

oldalról felvett

profilból felvett

photographer noun
[UK: fə.ˈtɒ.ɡrə.fə(r)]
[US: fə.ˈtɑː.ɡrə.fər]

fényképész főnév

fotográfus

fotós főnév

photographic adjective
[UK: ˌfəʊ.tə.ˈɡræ.fɪk]
[US: ˌfoʊ.tə.ˈɡræ.fɪk]

fényképező melléknév

fotográfiai melléknév

photographic badge dosimeter [UK: ˌfəʊ.tə.ˈɡræ.fɪk bædʒ dəʊ.ˈsɪ.mɪ.tə]
[US: ˌfoʊ.tə.ˈɡræ.fɪk ˈbædʒ doʊ.ˈsɪ.mɪ.tər]

fényképészeti jelvény dózismérő

photographic image [UK: ˌfəʊ.tə.ˈɡræ.fɪk ˈɪ.mɪdʒ]
[US: ˌfoʊ.tə.ˈɡræ.fɪk ˈɪ.mədʒ]

fénykép főnév

fotografikus kép

photographic intelligence [UK: ˌfəʊ.tə.ˈɡræ.fɪk ɪn.ˈte.lɪ.dʒəns]
[US: ˌfoʊ.tə.ˈɡræ.fɪk ˌɪn.ˈte.lə.dʒəns]

fényképes hírszerzés

photographic paper noun

fényképezőpapír főnév

fotópapír főnév

photographic studio

fényképészeti stúdió

photography noun
[UK: fə.ˈtɒ.ɡrə.fi]
[US: fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

fényképészet főnév

fényképezés főnév

fényképkészítés főnév

fotográfia főnév

aerial photograph noun
[UK: ˈeə.riəl ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf]
[US: ˈe.riəl ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

légifelvétel főnév

aerophotography [UK: ˌeərəʊfəʊtˈɒɡrəfi]
[US: ˌeroʊfoʊtˈɑːɡrəfi]

légi fényképezés

air photograph [UK: eə(r) ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf]
[US: ˈer ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

légi felvétel

air photography [UK: eə(r) fə.ˈtɒ.ɡrə.fi]
[US: ˈer fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

légi fényképezés

arerial photography

légifelvétel

astrophotograph noun
[UK: ˈastrəfˌəʊtəɡrˌaf]
[US: ˈæstrəfˌoʊɾəɡrˌæf]

csillagfénykép főnév
csill

astrophotography noun
[UK: ˌæstro.fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]
[US: ˌæstro.fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

asztrofotográfia főnév

csillagfényképezés főnév
csill

can I take photographs? [UK: kæn ˈaɪ teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːfs]
[US: ˈkæn ˈaɪ ˈteɪk ˈfoʊ.tə.ɡrɑːfs]

fényképezhetek?

chromophotograph noun
[UK: krˈəʊməfˌəʊtəɡrˌaf]
[US: krˈoʊməfˌoʊɾəɡrˌæf]

színes fénykép főnév

chromophotography noun
[UK: krˌəʊməfəʊtˈɒɡrəfi]
[US: krˌoʊməfoʊtˈɑːɡrəfi]

színes fényképezés főnév

cinematography (filming, motion-picture photography) [UK: ˌsɪ.nə.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi]
[US: ˌsɪ.nə.mə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

filmezés főnév

mozgókép készítés

microphotograph noun
[UK: mˈaɪkrəfˌəʊtəɡrˌaf]
[US: mˈaɪkrəfˌoʊɾəɡrˌæf]

mikrofénykép főnév

microphotography noun
[UK: mˌaɪkrəfəʊtˈɒɡrəfi]
[US: mˌaɪkrəfoʊtˈɑːɡrəfi]

mikrofényképezés főnév

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies